Bosnia and Herzegovina: Involving Women in Change Processes/Bosna i Hercegovina: Uključimo žene u promjene

13 September 2018 – Women activists of the Foundation United Women Banja Luka participated at the final conference of the Initiative Include Women in Change Processes, held in Sarajevo on 11 September, 2018. The joint initiative of the European Union Special Representative in BiH (EUSR), the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and the Kvinna till Kvinna Foundation was launched in December 2017 with objective to promote importance of participation and representation of women from all segments of society in decision-making processes in Bosnia and Herzegovina.

Among other women civil society activists from all parts of the country, public officials, representatives of political and public life, entrepreneurs, legal experts, the Foundation United Women Banja Luka participated in the work of the Initiative during which four thematic round tables were held, with a focus on the right to access to work, health care and social protection, as well as on issues related to sustainable peace and justice.

One of the key issues emphasized in the Final Report of the Initiative was that woman’s voices and needs continue to be ignored, and in relation to that, following recommendations were emphasized:
• Ensure the greater and more meaningful participation of women in politics, at all levels
• Regularly and meaningfully consult women in policy-making, including through better consultation with women’s rights organizations and the application of meaningful public consultations when determining priorities and developing legislation
• Support networking and joint advocacy efforts of women’s rights organizations in B&H to promote women’s needs in policy-making
• Ensure consistent inclusion of a gender perspective in policy-making, including by undertaking gender impact assessments that look at the (potential) impact of (planned) policies on women and men, or by application of gender-responsive budgeting
• Provide (or continue to provide) a gender-sensitivity training, including a specialized training on gender based violence and the needs of victims for the whole support chain, including for prosecutors, medical staff and social workers
• Sensitize citizens and key function holders to the importance of gender equality, for example through public campaigns and community level discussions

The Final Report of the Initiative Include Women in Change Processes is available at the web page of the EU Delegation in Bosnia and Herzegovina.

13. septembar 2018. godine – Aktivistkinje Fondacije Udružene žene Banja Luka su učestvovale na završnoj konferenciji inicijative Uključimo žene u promjene, koja je održana u Sarajevu 11. septembra 2018. godine. Zajednička inicijativa Specijalnog predstavnika Evropske Unije u Bosni i Hercegovini (EUSR), Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Fondacije Kvinna till Kvinna je pokrenuta u decembru 2017. godine sa ciljem promovisanja važnosti učešća i zastupljenosti žena iz svih segmenata društva u procese donošenja odluka u Bosni i Hercegovini.

Zajedno sa drugim aktivistkinjama civilnog društva iz svih krajeva zemlje, javnim zvaničnicima i zvaničnicama, predstavnicama javnog i političkog života, preduzetnicama, pravnim stručnjakinjama, predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka su učestovale u aktivnostima Inicijative, tokom koje su održana četiri okrugla stola sa fokusom na pravo na pristup radu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i pitanja održivog mira i pravde.

Jedan od ključnih problema koji je naglešen u završnom izvještaju Inicijative je da se i dalje ignorišu glasovi i potrebe žena. S tim u vezi, usvojene su preporuke, kako slijedi:
• Osigurati veći i sadržajniji stepen učešća žena u politici, na svim nivoima
• Redovno i sadržajno konsultovati žene u donošenju odluka, uključujući i kroz bolje konsultacije sa organizacijama koje se bore za ženska prava i organizaciju konkretnih javnih konsultacija pri utvrđivanju prioriteta i izradi zakonodavstva
• Podržati umrežavanje i zajedničko zalaganje organizacija koje se bore za ženska prava u BiH kojim nastoje promovisati potrebe žena u donošenju politika
• Osigurati dosljedno uključivanje rodne perspektive u donošenju politika, između ostalog i preduzimanjem rodno osjetljivih procjena uticaja propisa kojima se ispituje (potencijalni) učinak (planiranih) politika na žene i muškarce ili primjenom rodno osjetljivog budžetiranja
• Pružati (ili nastaviti pružati) rodno osjetljivu obuku, kao i specijalizovane obuke o rodno zasnovanom nasilju i potrebama žrtava za cjelokupni lanac podrške, uključujući tužioce i tužiteljke, medicinsko osoblje i socijalne radnike i radnice
• Senzibilisati građanke i građane i ključne nositelje funkcija o značaju rodne ravnopravnosti, na primjer kroz javne kampanje i razgovore u zajednicama

Završni izvještaj Inicijative Uključimo žene u promjene je dostupan na web stranici EU Delegacije u Bosni i Hercegovini (samo na engleskom jeziku).

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner