Bosnia and Herzegovina: Improving Coordination on Combating Violence Against Women at Local Level/Bosna i Hercegovina: Unapređenje koordinacije u borbi protiv nasilja prema ženama na lokalnom nivou

11 December 2018 – The Foundation United Women Banja Luka is continuing with activities of improving coordinated response on violence against women at the level of local communities in Bosnia and Herzegovina. Together with the local public institutions and subjects of protection from domestic violence and gender based violence in Banja Luka – City Administration, Police Department, Center for Social Work, Basic Court, District Prosecutors’ Office, Health Center, Active of Directors of the Elementary Schools, Active of Directors of the Secondary Schools – the Foundation is working on developing the Protocol of Conduct and Cooperation of the Authorized Subjects on Protection of Victims of Domestic Violence and Gender Based Violence in the Banja Luka area. The Protocol will ensure establishing of the local Coordination Body for Combating, Prevention, and Protection from Domestic Violence as an informal body aimed to strengthen multi-disciplinary approach in prevention, improving, and developing of the protection system against domestic violence.

The Protocol will also provide details on specific procedures of all involved subjects in prevention and combating violence. The Foundation United Women Banja Luka will continue to provide direct services of support for women and children survivors of violence, including the Safe House, SOS telephone, and free legal counseling. Several coordination meetings were held to finalize text of the Protocol, and it is expected that involved subjects of protection will sign it at the beginning of 2019.

Activities will improve already existing cooperation with strengthening coordination mechanisms on prevention and combating domestic violence and gender based violence between local public institutions and NGO providing direct services of assistance and support to survivors. Activities are part of the Foundation United Women Banja Luka and the Foundation Lara Bijeljina cooperation with UNWOMEN Office in Bosnia and Herzegovina on prevention and combating violence against women.

11. decembar 2018 – Fondacija Udružene žene Banja Luka nastavlja sa aktivnostima unapređenja koordiniranog odgovora na nasilje prema ženama na nivou lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa lokalnim javnim ustanovama i institucijama i subjektima zaštite od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u Banja Luci – Gradska uprava Banja Luka, Policijska uprava Banja Luka, Centar za socijalni rad Banja Luka, Osnovni sud Banja Luka, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, Dom zdravlja Banja Luka, Aktiv direktora osnovnih škola, Aktiv direktora srednjih škola – Fondacija radi na pripremi Protokola o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja na teritoriji Grada Banja Luka.

Protokol će osigurati uspostavljanje lokalnog koordinacionog tijela za borbu, prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, kao neformalnog tijela sa ciljem osnaživanja multi-disciplinarnog pristupa u prevenciji, unapređenju i razvoju sistema zaštite od nasilja u porodici.

Protokol će takođe uključivati specifične korake i procedure svih subjekata u prevenciji i borbi protiv nasilja. Fondacija Udružene žene Banja Luka će nastaviti pružati direktne servise podrške ženama i djeci koji su preživjeli nasilje, uključujući smještaj i podršku Sigurne kuće, SOS telefona i savjetovališta za besplatnu pravnu pomoć. Do sada je organizovano nekoliko koordinacijskih sastanaka sa ciljem finaliziranja teksta Protokola i očekuje se da će on biti potpisan početkom 2019. godine.

Aktivnosti će unaprijediti već postojeću saradnju i osnažiti mehanizme koordinacije na prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja između lokalnih javnih ustanova, institucija i nevladinih organizacija. Aktivnosti su dio saradnje Fondacije Udružene žene Banja Luka i Fondacije Lara Bijeljina sa UNWOMEN uredom u Bosni i Hercegovini.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner