BiH: Uporedna analiza položaja žrtava u osnosu na standarde Evropske Unije/ B&H: Comparative Analysis of Position of Victims in Relation to EU Standards

01 03 2022 – U okviru projekta „Unapređenje prava i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krivičnim postupcima“ koji podržavaju „Balkanski fond za demokratiju“ i Fondacija „Kvinna till Kvinna“, Fondacija „Udružene žene“ je pripremila analizu „Položaj žrtava krivičnih djela u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji“ u odnosu na standarde Evropske Unije. Analiza je kreirana sa ciljem da donosiocima odluka i zainteresovanim stručnjacima/stručnjakinjama u oblasti zaštite žrtava krivičnih djela posluži kao alat u nastojanjima i naporima da krivičnopravno zakonodavstvo Republike Srpske uskladi sa standardima Evropske Unije.

Pored pregleda pravnih propisa iz Republike Hrvatske i Republike Srbije koje su Bosni i Hercegovini bliske po pravnom nasljeđu, ali i po tradiciji, kulturi i odnosu prema žrtvama, Analiza sadrži i pregled dostupnih izvještaja o primjeni ovih standarda u praksi, kao i pregled sistema podrške za žrtve. Analiza omogućava uvid u načine i modele koje je moguće primjeniti u kontekstu Bosne i Hercegovine, te korištenje primjera primjera dobre prakse.

Analiza je dio šireg procesa koji Fondacija „Udružene žene“ sprovodi sa ciljem zagovaranja za usklađivanje krivičnopravnog zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i standardima Savjeta Evrope o pravima žrtava krivičnih djela sa posebnim fokusom na rodno zasnovano nasilje. Ovi procesi uključuju veći broj stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti pravnih nauka i zaštite ljudskih prava, donosioca odluka, nevladinih organizacija, medija i opšte populacije, kroz tematske stručne rasprave, prijedloge za izmjene zakona, konsultacije sa donosiocima odluka, medijske aktivnosti i sveobuhvatnu promociju EU standarada u oblasti zaštite žrtava krivičnih djela.

 

01 03 2022 – As a part of the project “Improving Position and Support to Victims of Gender Based Violence in Criminal Proceedings” supported by the “Balkan Trust for Democracy” and “Kvinna till Kvinna” Foundation, Foundation “United Women” prepared the analysis “Position of Victims of Criminal Offences in the Republic of Croatia and Republic of Serbia in relation to EU Standards.” The Analysis is developed with objective to serve as a tool for women and men experts and decision makers in the area of protection of victims of criminal offences to support their efforts to harmonize criminal law legislation of the Republic of Srpska with the standards of the European Union.

Beside the overview of the legislative from the Republic of Croatia and the Republic of Serbia that are close to the Bosnia and Herzegovina by their legal heritage, but also by their tradition, culture, and relation toward the victims, the Analysis also brings the overview of available reports on implementation of these standards in the practice, as well as overview of the victim support system. The document enables insights into methodologies and models that are applicable in the context of Bosnia and Herzegovina, and using examples of good practices.

The analysis is a part of wider process leaded by the Foundation “United Women” with the objective of advocating for harmonization of criminal law legislation of the Republic of Srpska with EU acquis and standards of the Council of Europe on rights of victims of criminal offences, with special focus on gender based violence.

These processes engage large number of women and men legal and human rights experts, decision makers, nongovernmental organizations, media, and general population, through thematic expert discussions, proposals for changes of the criminal law legislation, consultations with decision makers, media activities, and wide promotion of the European Union standards in the area of protection of victims of criminal offences.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner