BiH: Sexual Harassment in Public Space/BiH: Seksualno uznemiravanje u javnom prostoru

24 03 2022 – As a part of the project „Banja Luka – City with Zero Tolerance on Sexual Violence and Harassment“, supported by the UN Women office in BiH and SIDA, the Foundation United Women conducted the analysis/mapping of available services for victims of sexual violence and harassment at the territory of Banja Luka. The Analysis represents good basis for developing follow up activities that can contribute to improving services of support and assistance for victims of sexual violence and harassment. With the objective of identifying existing services, the document also provides the overview of experiences and needs of general population and women and girls that experienced sexual harassment and violence.

Apart from mapping the services and experiences of survivors, the Analysis also contains general information on sexual violence and harassment that can contribute to better understanding of specifics of this type of violence, but also to better defining of response to the needs of survivors.

The research has been conducted through analysis of content of available documentation and legal framework, survey among the institutions and organizations that are providing this type of services, and survey among the general public.

Sexual harassment and violence in the public space is insufficiently addressed in the society of Bosnia and Herzegovina. Response on needs and challenges that survivors are facing is not appropriate. Based on the long term experience of the Foundation United Women in prevention and combating gender based and sexual violence, the activities have been developed that include work in various areas that can contribute to developing of safer environment for women and girls in Banja Luka.

Some of the activities are directed to increasing awareness of the public and community of experts about this issue, as well as about more efficient identifying and reacting on cases of sexual harassment.

Analysis/mapping is available (on local language) here.

24 03 2022 – Fondacija Udružene žene iz Banja Luke je u okviru projekta „Banja Luka – Grad sa nultom tolerancijom na seksualno nasilje i uznemiravanje“ podržanog od UN Women BiH and SIDA provela analizu/mapiranje dostupnih usluga za žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja na teritoriji Banje Luke. Analiza predstavlja dobru osnovu za kreiranje daljih aktivnosti koje mogu doprinijeti unapređenju usluga podrške i zaštite za žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja. U cilju identifikovanja postojećih usluga, dokument daje i pregled iskustava i potrebe opšte populacije i žena i djevojčica koje su doživjele seksualno uznemiravanje i nasilje.

Osim mapiranih usluga i iskustava žrtava, analiza/mapiranje sadrži opšte informacije o seksualnom nasilju i uznemiravanju koje mogu doprinijeti boljem razumijevanju specifičnosti ove vrste nasilja, ali i boljem definsanju odgovora na potrebe žrtava.

Istraživanje je sprovedeno analizom sadržaja dostupne dokumentacije i pravnog okvira, anketiranjem institucija i organizacija koje pružaju ovu vrstu usluga, te anketiranjem šire javnosti.

Seksualnom nasilju i uznemiravanju u javnom prostoru ne posvećuje se  dovoljno pažnje u bosanskohercegovačkom društvu. Takođe, odgovor na probleme i izazove sa kojima se žrtve suočavaju nije odgovarajući. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva nositeljica inicijative Fondacije Udružene žene u sprečavanju i borbi protiv rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, kreirane su aktivnosti koje obuhvataju rad u različitim oblastima koje mogu doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja za žene i djevojke u Banjoj Luci.

Neke od aktivnosti su usmjerene na podizanje svijesti javnosti i stručne zajednice o ovom problemu, kao i o efikasnijem prepoznavanju i reagovanju na slučajeve seksualnog uznemiravanja.

Analiza/mapiranje je dostupna (na lokalnom jeziku) ovdje.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner