BiH: Praćenje sudskih postupaka za rodno zasnovano nasilje/BiH: Monitoring Judicial Proceedings on Gender Based Violence

21 04 2022 – Fondacija Udružene žene iz Banja Luke je u okviru projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini započela novi ciklus praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj. Praćenje će trajati 18 mjeseci i obuhvatiće aktivno praćenje ročišta na 13 osnovnih i okružnih sudova kao i pasivno praćenje 6 osnovnih i okružnih sudova kroz prikupljanje i analiziranje sudskih presuda za krivična djela rodno zasnovanog nasilja u kojima se žene i djeca oba pola pojavljuju kao žrtve/oštećena strana.

Ciljevi projekta su usmjereni na unaprijeđenje odgovora pravosuđa i drugih institucionalnih aktera prema omogućavanju zaštite prava žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje kroz njihovo informisanje o dostupnim servisima podrške i pomoći, primjenu mjera sigurnosti i zaštitnih mjera, i osnaživanje kaznene politike za krivična djela rodno zasnovanog nasilja. Projekat takođe ima za cilj da doprinese osnaživanju žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje da koriste svoja prava i pristupe pravdi kroz unaprijeđen kvalitet podrške i pomoći.

Početkom aprila 2022.g. je u Banja Luci organizovana obuka monitorki koje će učestvovati u aktivnom i pasivnom praćenju sudskih postupaka. Teme koje su obuhvaćene obukom su uključivale psihološke aspekte i posljedice rodno zasnovanog nasilja, osnovne elemente i principe sudskih postupaka, krivična djela rodno zasnovanog nasilja i rad na metodologiji praćenja.

U toku su takođe sastanci Fondacije Udružene žene i partnerskih organizacija sa predstavnicima/cama ciljanih sudova sa ciljem potpisivanja sporazuma o saradnji, čime će se osigurati nesmetan pristup ročištima za monitorke i podrška sudova u procesu prikupljanja podataka od važnosti za praćenje.

Fondacija Udružene žene Banja Luka sprovodi ovaj projekat uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske.

21 04 2022 – As a part of the project “Prevention and Combating Gender Based Violence in Bosnia and Herzegovina”, the United Women Foundation from Banja Luka, BiH started with the new cycle of monitoring criminal proceedings in the area of gender based violence in the Republic of Srpska. The Monitoring will be conducted within the period of 18 months, and will include active monitoring of court sessions in 13 basic and district courts, as well as passive monitoring in 6 basic and district courts through collecting and analyzing court verdicts for the criminal offenses of gender based violence in which women and children of both sexes appear as victims/injured parties.

Project objectives are directed to improving response of judiciary and other institutional stakeholders toward enabling protection of rights of women survivors of gender based violence through their informing on available services of support and assistance, applying safety measures and protection measures, and strengthening penalty policy for criminal offenses of gender based violence. Project also aims to contribute to empowerment of women survivors of gender based violence to use their rights and access justice through improved quality of support and assistance.

At the beginning of April 2022 in Banja Luka, BiH, United Women Foundation organized a training of monitors that will participate in active and passive monitoring of judicial proceedings. Topics of the training included psychological aspects and consequences of gender based violence, basic elements and principles of judicial proceedings, criminal offenses of gender based violence, and work on the monitoring methodology.

Together with partner organizations, the United Women Foundation is currently also organizing the meetings with women and men representatives of the targeted courts with the objective of signing agreements on cooperation, with the objective to ensure undisturbed access to the court sessions for monitors and support of the courts in the process of data collection of importance for monitoring.

United Women Foundation is implementing this project with support of the Kvinna till Kvinna Foundation from Sweden.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner