BiH: Edukacija sudija i tužilaca o porodičnom nasilju/BiH: Education of Judges and Prosecutors on Domestic Violence

Fondacija Udružene žene je u saradnji sa Ambasadom SAD-a – Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštva u prekomorskim zemljama i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske 28. aprila 2022.g. u Tesliću, BiH organizovala edukaciju za sudije i tužioce na temu „Zaštita od nasilja u porodici u krivičnopravnom zakonodavstvu Republike Srpske.“ Učesnici i učesnice su bili/e sudije i tužioci iz Prijedora, Banja Luke, Bijeljine, Novog Grada i Doboja.

Teme edukacije su uključivale krivičnopravne aspekte nasilja u porodici, psihološke aspekte nasilja u porodici, te iskustva i izazove iz prakse u procesuiranju krivičnih djela nasilja u porodici.
Edukacija je organizovana kao dio kontinuirane saradnje na osnaživanju kapaciteta pravosudnih institucija u Republici Srpskoj u krivičnom procesuiranju slučajeva rodno zasnovanog nasilja.

In cooperation with the USA Embassy OPDAT/DOJ Program and the Center for Education of Judges and Prosecutors of Republic of Srpska, the Foundation United Women Banja Luka organized on 28 April 2022 in Teslić, BiH the education for judges and prosecutors on the subject “Protection from Domestic Violence in Criminal Legislation of Republic of Srpska”. Participants were women and men judges and prosecutors from Prijedor, Banja Luka, Novi Grad, and Doboj.

Topics of education included criminal law aspects of domestic violence, psychological aspects of domestic violence, and experiences and challenges from the practice in processing criminal offences of domestic violence.

The education was organized as a part of continuous cooperation on strengthening capacities of judicial institutions in Republic of Srpska in criminal proceedings of cases of gender based violence.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner