B&H: Sustainable Peace – Pledge for the Future! – BiH: Održivi mir – zalog za budućnost!

25 January 2019 – Foundation United Women Banja Luka initiated activities aimed to empower young women and men from the Republic of Srpska, B&H by women peace leaders to advocate and initiate social changes at the local level that will contribute to the sustainable peace. The first workshop was held on 23 January, 2019 in Banja Luka, and gathered women and men students of social work and law at University of Banja Luka to enable them to express their views, acquire new knowledge, get peace education, and participate in developing peace initiative at the local level that will contribute toward positive social change.

Partner in this project is the House of Peoples of the Repubic of Srpska, the entity parliamentary body that will engage its members to contribute in education of young people to acquire perspective on role and importance of the governmental bodies in building and preserving peace. Beside workshops, young women and men will commemorate the International Day of Social Justice on 20 February, 2019 through organizing the street action at the Main City Square in Banja Luka, and distributing promotional materials about sustainable peace as the key precondition for social justice and wellbeing of citizens. Media coverage will be ensured through social networks, TV and radio shows to promote peace initiative that the Foundation United Women will develop together with young women and men.

Initiative is part of the EU funded project “Divided Past Joint Future” leaded by the Youth Communication Center from Banja Luka, B&H.

25. januar 2019. godine – Fondacija Udružene žene Banja Luka je pokrenula aktivnosti usmjerene na osnaživanje djevojaka i mladića u Republici Srpskoj, BiH od strane mirovnih liderica, kako bi se zalagali i pokretali društvene promjene na lokalnom nivou koje će doprinijeti održivom miru. Prva radionica je održana 23. januara 2019. godine u Banja Luci, i okupila je studentkinje i studente prava i socijalnog rada sa Univerziteta u Banja Luci, kako bi im omogućila da iznesu svoje stavove, dobiju nova saznanja, mirovnu edukaciju i učestvuju u razvoju mirovne inicijative na lokalnom nivou koja će doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama.

Partner u ovom projektu je Vijeće naroda Republike Srpske, entitetsko zakonodavno tijelo koje će uključiti svoje članice da doprinesu u edukaciji studentkinja i studenata da unaprijede saznanja o ulozi i važnosti vladinih tijela u izgradnji i očuvanju mira. Osim radionica, studentkinje i studenti će obilježiti Međunarodni dan socijalne pravde 20. februara 2019. godine kroz organizovanje ulične akcije na glavnom gradskom trgu u Banja Luci i podjelu promotivnog materijala o održivom miru kao ključnom preduslovu za društvenu pravdu i dobrobit građana i građanki. Medijska pokrivenost će biti osigurana kroz društvene mreže, televizijske i radio emisije koje će promovisati mirovnu inicijativu koju će Fondacija Udružene žene razviti zajedno sa studentkinjama i studentima.

Inicijativa je dio EU finansiranog projekta “Podijeljena Prošlost Zajednička Budućnost” koji provodi Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke, BiH.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner