B&H: RS People’s Assembly Adopted Draft Law on Changes and Ammendments of the Law on Protection from Domestic Violence/BiH: Narodna skupština Republike Srpske usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

25 April 2019 – People’s Assembly of the Republika Srpska yesterday adopted the Draft Law on Changes and Amendments of the Law on Protection from Domestic Violence, which significantly responds to the international standards set up in the Istanbul Convention. The most important points of the proposed changes are, as follows:
-Introducing monetary fines for failure of reporting domestic violence, both by professionals working in public institutions that are subjects of protection from violence, as well as women and men citizens and members of a family;
-Introducing the right of a victim to be accompanied by a person of trust during all procedures in front of the public institutions, from reporting domestic violence until the end of judicial procedure;
-Introducing the obligation of professionals to inform the victim of violence about her rights and ways she can access her rights in the practice, including available assistance and support provided by public institutions and women’s CSOs;
– Erasing provision on minor offence sanctions for domestic violence, and provision on using protection measures (restraining order, obligatory psychosocial treatment of a perpetrator, etc.) as sanctions against perpetrators of violence. If adopted, this means that domestic violence will be recognized only as criminal offence, and measures recognized by the Law on Protection from Domestic Violence will be principally directed on protection and support to survivors of violence. This increases social danger of this form of gender based violence, and could lead to stricter penalty policy against perpetrators of violence.

Focus of proposed changes is to increase responsibility of public institutions that are recognized as subjects of protection from domestic violence to propose, issue, and monitor implementation of urgent protection measures and protection measures in order to remove danger of repeated violence, and enable immediate security and safety of the victims.

The Foundation United Women strongly advocated for proposed measures though public advocacy actions that included sending direct proposals to the RS Ministry of Family, Youth, and Sport that leaded the drafting process, and discussions in the RS Council for Combating Domestic Violence, as inter-agency body of RS Government in which the Foundation contribute as the only representative of civil society.
The Foundation will continue to monitor the process, and advocate for full harmonization of the domestic violence legislation with the standards from the Istanbul Convention.

25. april 2019.g. – Narodna skupština Republike Srpske je jučer usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, koji u značajnoj mjeri odgovara na međunarodne standarde uspostavljene Istanbulskom konvencijom. Najznačajnije predložene izmjene su, kako slijedi:
-Uvođenje novčane kazne za neprijavljivanje nasilja u porodici, kako za profesionalce i profesionalke koje rade u javnim institucijama koje su prepoznate kao subjekti zaštite od nasilja u porodici, tako i za građane i građanke i članove porodice koji imaju saznanja ili sumnje na postojanje nasilja u porodici;
-Uvođenje prava žrtve nasilja da ima pratnju i podršku od strane osobe od povjerenja tokom svih procedura pred javnim institucijama, od prijave nasilja u porodici do okončanja sudskog procesa za nasilje;
-Uvođenje obaveze profesionalaca i profesionalki da informišu žrtvu nasilja o njenim pravima i načinima ostvarivanja prava u praksi, uključujući i informacije o dostupnoj pomoći i podršci koju pružaju javne institucije i ženske organizacije civilnog društva;
-Brisanje odredbe o prekršajnom kažnjavanju nasilja u porodici, i odredbe o korištenju mjera zaštite (zabrane prilaska, obaveznog psihosocijalnog tretmana počinioca nasilja i dr.) kao sankcija prema počiniocu nasilja. Ukoliko budu usvojene, ove izmjene će u praksi značiti da će nasilje u porodici biti prepoznato i procesuirano samo kao krivično djelo, kao i da će mjere predviđenje u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici biti primarno usmjerene na zaštitu i podršku žrtvama nasilja. Ove izmjene bi takođe mogle uticati na podizanje društvene opasnosti ovog oblika rodno zasnovanog nasilja i strožije kažnjavanje počinilaca nasilja.

Fokus predloženih izmjena jeste da se pojača odgovornost institucija koji su subjekti zaštite od nasilja u porodici da predlažu, izriču i prate primjenu hitnih mjera zaštite žrtve i zaštitnih mjera, kako bi se otklonila opasnost od ponavljanja nasilja i omogućila trenutna bezbjednost žrtava.

Fondacija Udružene žene je snažno zagovarala predložene izmjene kroz aktivnosti javnog zalaganja koje su uključivale slanje direktnog prijedloga za izmjene i dopune Zakona Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske koje je predlagač Zakona, i kroz diskusije u Savjetu za borbu protiv nasilja u porodici, koje je interresorno tijelo Vlade Republike Srpske u kojem Fondacija učestvuje kao jedina predstavnica organizacija civilnog društva.

Fondacija će nastaviti da prati process i da se zalaže za punu usklađenost zakona u oblasti zaštite od nasilja u porodici sa standardima propisanim Istanbulskom konvencijom.

Photo: People’s Assembly of Republika Srpska

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner