B&H: Judicial Monitoring for Improving Access to Justice for Women and Children Survivors of Violence/BiH: Praćenje sudskih postupaka za unaprijeđenje pristupa pravdi za žene i djecu koji su preživjeli nasilje

22 January 2019 – Foundation United Women Banja Luka is starting with new cycle of monitoring criminal and minor offence proceedings in basic and district courts of the Republic of Srpska, B&H with objective to identify judicial practice in cases of gender based violence against women and children. The monitoring will target nine (9) courts in Banja Luka, Prijedor, Foča, Višegrad, Doboj, and Zvornik through active observance of trials, and seven (7) courts in Trebinje, Bijeljina, Brčko District, East Sarajevo, and Sokolac through collecting and analyzing of verdicts on sexual and gender based violence against women and children of both sexes. Monitors from the Foundation United Women and partner organizations – Women’s Association Most from Višegrad, Citizens’ Association Budućnost from Modriča, and Foundation Lara from Bijeljina – will especially focus to observe position, protection, and access to justice for survivors of violence that appear as witnesses in proceedings, based on RS laws, as well as international standards for protection and support of women against violence from the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

Monitoring methodology includes active presence/observation during the court sessions, and collecting necessary data from the case files from the court administration (indictments, reports from the previous court hearings, reports of the centers for social work submitted on the requests of the courts, verdicts, court decisions on issuing protection measures, etc.) Monitoring initiative will be implemented during 2019, and final analysis and recommendations will contribute to public advocacy initiatives for fair and equal protection and access to justice for women and children victims of sexual and gender based violence. The initiative has support of the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina that sent recommendation to the target courts to support monitoring process through ensuring access to trials and case files for monitors.

During preparatory process for the initiative, Foundation United Women team, together with women activists from partner organizations held meetings with presidents of the targeted courts to sign memorandums of understanding, and designate contacts persons to assist monitors in observing trials and access documentation about trials needed for final analysis. Preparatory workshop with project partners was held in December 2018.

This is the fourth monitoring initiative conducted by the Foundation United Women as a part of the project “Improving Prevention and Combating Gender Based Violence in Bosnia and Herzegovina”, supported by Kvinna till Kvinna Foundation and Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

22. januar 2019. godine – Fondacija Udružene žene Banja Luka započinje novi ciklus praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka pred osnovnim i okružnim sudovima u Republici Srpskoj, BiH sa ciljem identifikovanja sudske prakse u slučajevima rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djeci. Praćenje će obuhvatiti devet (9) sudova u Banja Luci, Prijedoru, Foči, Višegradu, Doboju, i Zvorniku kroz direktno posmatranje suđenja, i sedam (7) sudova u Trebinju, Bijeljini, Brčko distriktu, Istočnom Sarajevu i Sokocu kroz prikupljanje i analiziranje presuda u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u kojima su oštećena lica žene i djeca oba pola. Monitorke iz Fondacije Udružene žene i partnerskih organizacija – Udruženja žena Most iz Višegrada, Udruženja građana Budućnost iz Modriče i Fondacije Lara iz Bijeljine – će se naročito usmjeriti na praćenje položaja, zaštite i pristupa pravdi za žene i djecu koji su preživjeli nasilje i koji se u sudskim postupcima pojavljuju kao svjedokinje/svjedoci, u kontekstu prava regulisanih zakonima Republike Srpske i međunarodnim standardima zaštite i podrške ženama iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Metodologija praćenja uključuje aktivno posmatranje suđenja i prikupljanje važnih podatka iz sudskih spisa (optužnica, zapisnika sa ročišta, izvještaja centara za socijalni rad, presuda, sudskih odluka o izricanju zaštitnih mjera, itd.) Inicijativa praćenja će biti realizovana tokom 2019. godine, i završna analiza i preporuke će doprinijeti procesima javnog zalaganja pravičnu i jednaku zaštitu i pristup pravdi za žene i djecu žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Inicijativa ima podršku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, koji je uputio preporuku ciljanim sudovima da podrže proces praćenja kroz osiguravanje monitorkama da pristupe suđenjima i spisima predmeta.

Tokom pripremnog procesa, tim Fondacije Udružene žene je sa predstavnicama partnerskih organizacija posjetio ciljane sudove i potpisao memorandume o razumijevanju sa predsjednicima sudova, koji su odredili kontakt osobe za podršku monitorkama kako bi pristupile suđenjima i spisima predmeta i prikupile informacije nužne za završnu analizu. Pripremna radionica sa projektnim partnericama je održana u decembru 2018. godine.

Ovo je četvrta inicijativa praćenja suđenja koju provodi Fondacija Udružene žene u okviru projekta „Unaprijeđenje sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji podržavaju Fondacija Kvinna till Kvinna i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner