B&H: Initiative for amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence – BiH: Inicijativa za dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

6 February 2019 – Following the news that the Ministry of Family, Youth, and Sport will initiate changes and amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence during the first 100 days of the Republic of Srpska Government, the Foundation United Women submitted the initiative for improving assistance and support provided to women survivors of violence, in line with the international standards from the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, ratified by B&H in 2013., as well as Directive of the European Parliament and the Council on Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime (2012/29/EU).
The Foundation United Women advocates for RS Law on Protection from Domestic Violence to integrate obligation of the subjects of protection to use the first contact to inform a victim of violence about all rights she has based on this and other laws, as well as to inform her about institutions and CSOs that are providing assistance, support, and protection to victims of domestic violence. This should be done using a language understandable to the victims of violence. Furthermore, the Foundation United Women suggests that RS Law on Protection from Domestic Violence should recognize the right of a victim of violence to be accompanied by a person of trust when undertaking all actions within procedures where she is participating, and obligation of the authorized public institutions to enable presence of a person of trust.
Besides harmonizing the Law with the current international standards, purpose of the Initiative is to further improve rights of victims of violence in the Republic of Srpska, B&H. Victims of domestic violence have specific needs for assistance and support starting with the moments when domestic violence occurs, before recognizing it by the judicial system, and these changes would enable timely support to victims to meet their needs, protecting them from secondary victimization during procedures that result from violence.
Proposed changes represent continuation of the advocacy process for improved access to justice for women and children survivors of gender based violence, and are based on findings of monitoring of judicial proceedings of sexual and gender based violence throughout B&H, supported by the Kvinna till Kvinna Foundation Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

6. februar 2019.g. – Slijedom najave Ministarstva porodice, omladine i sporta o pokretanju izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srpske, Fondacija Udružene žene Banja Luka je pokrenula inicijativu za unapređenje podrške i pomoći za žene koje su preživjele nasilje u porodici, u skladu sa međunarodnim standardima iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je BiH ratifikovala 2013.g., kao i Direktive Evropskog Parlamenta i Savjeta o o uspostavi minimalnih standarda za prava, pomoć i zaštitu žrtava krivičnih djela (2012/29/EU).
Fondacija Udružene žene se zalaže za integrisanje obaveze subjekata zaštite da u prvom kontaktu obavijeste žrtvu nasilja u porodici, na njoj razumljiv način, o svim pravima koja ima u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, ali i drugim zakonima koje subjekti zaštite primjenjuju u postupku odlučivanja, te o institucijama i udruženjima koji pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u porodici.
Osim toga, Fondacija Udružene žene zagovara utvrđivanje prava žrtve nasilja u porodici na pratnju lica od povjerenja pri preduzimanju svih radnji u svim postupcima u kojim učestvuje, a za nadležne organe obavezu da omoguće prisustvo povjerljivog lica.
Osim usklađivanja Zakona sa međunarodnim standardima, svrha ove inicijative je dalje unapređenje prava žrtava nasilja u Republici Srpskoj, BiH. Žrtve nasilja u porodici imaju specifične potrebe za podrškom i pomoći od momenta počinjenja nasilja u porodici, i prije nego što ih prepozna pravosudni sistem, i ove promjene bi omogućile pravovremenu podršku žrtvama radi zadovoljenja njihovih potreba, kao i zaštite od sekundarne viktimizacije tokom postupaka koji joj predstoje kao rezultat učinjenog nasilja.
Predložene izmjene predstavljaju nastavak procesa zalaganja za unapređenje pristupa pravdi za žene i djecu koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, zasnovanog na nalazima praćenja sudskih postupaka seksualnog i rodno zasnovanog nasilja širom BiH, uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Kompletan tekst sa predloženim dopunama dostupan na web stranici Fondacije Udružene žene.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner