B&H: Adopted 2019 Action Plan for Prevention and Combating Domestic Violence in Republika Srpska/BiH:Usvojen Akcioni plan za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj za 2019.g.

22 April 2019 – Government of Republika Srpska adopted the 2019 Action Plan for Prevention and Combating Domestic Violence with defined objectives and priorities. One of the key objectives is awareness rising with focus on education and increasing sensibility about domestic violence. Implementation of the international standards and good practices, and establishing multidisciplinary and coordinated system of protection of victims of violence against women and domestic violence, providing support to victims of violence, and work with perpetrators of violence are recognized as priorities. The Action Plan also emphasizes importance of improving work of police, judiciary, and centers for social work through capacity building of professionals, exchange of experiences, and monitoring of work of subjects of protection.

Introducing and improving data bases, statistics, researches and analysis in the area of domestic violence is planned through collection of data, and monitoring efficiency of urgent protection measures regulated by the RS Law on Protection from Domestic Violence, as well as monitoring implementation of the RS Criminal Code and standards of the Istanbul Convention.

At the session of the RS Government held on 18 April, 2019 the ministers adopted information on implementation of the General Protocol on Procedures in Cases of Domestic Violence in Republika Srpska that points at decrease (for 4,5%) of cases of domestic violence recorded by police, judiciary, centers for social work, health centers, and educational institutions. However, it should be noted that these records do not include reports of violence and services provided by women’s CSOs aimed for  assistance and support to women and children that are affected by domestic violence in majority of cases. The Information also points that the most common sanctions against domestic violence in 2018 in Republika Srpska were monetary fines and suspended sentences, which indicates continuation of light penalty policy against perpetrators of violence.

22. april 2019.g. – Vlada Republike Srpske je usvojila Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici za 2019.g. sa definisanim ciljevima i prioritetima. Jedan od ključnih ciljeva je podizanje svijesti o nasilju, sa fokusom na obrazovanje i unapređenje senzibilisanosti o nasilju u porodici. Kao prioriteti su prepoznati primjena međunarodnih standarda i dobrih praksi, kao i uspostavljanje multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja prema ženama i nasilja u porodici, pružanje podrške žrtvama nasilja i rad sa počiniocima nasilja. Akcioni plan takođe naglašava važnost unapređenja rada policije, pravosudnih institucija i centara za socijalni rad kroz podizanje kapaciteta profesionalaca i profesionalki, razmjenu iskustava i praćenje rada subjekata zaštite.

Uvođenje i unapređenje baza podataka, statistika, istraživanja i analiza u oblasti nasilja u porodici je planirano kroz prikupljanje podataka, praćenje efikasnosti primjene hitnih mjeta zaštite kako su regulisane Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, kao i praćenje primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske i standarda regulisanih Istanbulskom koncvencijom.

Na sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 18.aprila 2019.g. usvojena je i Informacija o primjeni Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj, koja ukazuje na smanjenje (za 4.5%) slučajeva nasilja u porodici evidentiranih od strane policije, pravosudnih institucija, centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Međutim, važno je naglasiti da ovi podaci ne obuhvataju slučajeve nasilja i usluge pomoći i podrške ženama i djeci koji su pogođeni nasiljem u najvećem broju slučajeva, a koji su evidentirani od strane ženskih nevladinih organizacija.
Informacija takođe ukazuje da su novčane kazne i uslovne osude najčešće izricane sankcije od strane sudova za nasilje u porodici u Republici Srpskoj u 2018.g., što ukazuje na nastavak blage kaznene politike prema počiniocima nasilja.

Photo: News Agency SRNA

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner