AWEN launches a pioneer study on Intimate Partner Violence (IPV) in Adolescence in Albania, February 2019/ AWEN lançon studimin e parë në Shqipëri për dhunën në marrëdhëniet intime në adoleshencë, Shkurt 2019

AWEN launches a pioneer study on Intimate Partner Violence (IPV) in Adolescence in Albania, February 2019

Albanian Women’s Empowerment Network – AWEN, in February, 2019 presented the findings of Intimate Partner Violence in Adolescence in Albania, the first of its kind for Albania, conducted during 2018 with the support of the Swedish Government. The realization of this study came as an attempt to better understand and to identify the correlation between domestic violence and intimate partner violence in the first intimate relationship between teenagers, as well as to strategically address violence in intimate relationships from an early age.

For the realization of this research study, 1036 girls and boys (16-19 y.o.) attending public high schools in Albania during the period April – May 2018 responded to a national survey. One of the most significant findings of the study was that girls and boys who experienced domestic violence were almost three times more vulnerable/prone to experiencing intimate partner violence in adolescence.

The findings show that IPV in adolescence has deep roots in the family and the exposure of girls and boys to violence throughout their lives. The findings clearly indicate a strong link between experiencing domestic violence and acceptance, as well as use of violence by the youngsters themselves in their own intimate relationships. The correlation between domestic violence experiences and IPV was found alarming, while being similar to the figures of violence against women and girls in other Albanian and international studies.

For more information, you can take a look at AWEN’s publication at the link: https://1drv.ms/b/s!AqP54sycddhugtE7JmY4AkIgiiGogA

#CSSP  #StrongerTogether

 

 

AWEN lançon studimin e parë në Shqipëri për dhunën në marrëdhëniet intime në adoleshencë, Shkurt 2019

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri – AWEN ka prezantuar në muajin shkurt gjetjet e Studimit ‘Dhuna në Marrëdhëniet Intime (DhMI) në Adoleshencë’ në Shqipëri, një studim i pari këtij lloji për Shqipërinë realizuar gjatë vitit 2018 me mbështetjen e Qeverisë Suedeze.  Realizimi i këtij studimi, erdhi si një nevojë  për të kuptuar më mirë dhe për të njohur nga ana kërkimore korrelacionin mes dhunës në familje dhe dhunës në marrëdhëniet e para intime mes adoleshentëve, si dhe për të adresuar strategjikisht dhunën në marrëdhëniet intime që në moshë të re

1036 të rinj/reja (16 – 19 y.o.), frekuentues të shkollave të mesme publike në Shqipëri gjatë vitit periudhës Prill- Maj 2018 iu përgjigjën një anketë në nivel kombëtar. Një nga gjetjet më domethënëse të studimit ishtë: të rinjtë e të rejat që kanë përjetuar dhunë në familje janë pothuajse trefish më të rrezikuar për të përjetuar dhunë në marrëdhëniet intime në adoleshencë .

Rezultatet e studimit tregojnë se dhuna në marrëdhëniet intime në adoleshencë i ka rrënjët e thella në familje dhe në ekspozimin e të rinjve e të rejave ndaj dhunës gjatë gjithë jetës së tyre. Gjetjet flasin qartë për një lidhje të fortë midis përjetimit të dhunës në familje dhe pranimit dhe/apo ushtrimit të saj nga vetë të rinjtë e të rejat kur krijojnë marrëdhëniet e tyre intime. Lidhja mes dhunës në familje  dhe DhMI ishte dukshmërisht alarmante dhe i përafrohej shifrave të ushtrimit të dhunës ndaj grave e vajzave edhe të studimeve të tjera shqiptare dhe ndërkombëtare.

Për më shumë informacion, mund të shfletoni studimin e AWEN në linkun: https://1drv.ms/b/s!AqP54sycddhugtE7JmY4AkIgiiGogA

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner