Albania: First steps towards an integrated law against gender based violence based on IC standards and measures! Shqipëri: Hidhen hapat e parë për një ligj të integruar kundër dhunës ndaj vajzave e grave!

Numerous national and international actors working on issues of gender equality and gender-based violence in Albania came together on 25 June 2019, at a consultation table about the efforts to prepare an integrated law on violence against girls and women. The participants discussed the need for drafting this law, based also on the Istanbul Convention’s standards for the elimination of all forms of violence against women and girls in a comprehensive manner, as well as the relevant measures required by the IC.

A good basis for starting work was to analyze the experiences of other countries in this field, as well as the existing national legislation, the gaps and areas that need to be holistically addressed. This initiative is a first step towards the improvement of the comprehensive legislative package regarding gender based violence of all forms and in all settings. This action is supported by the Swedish Government and is implemented by UN agencies in Albania – UNDP, UN Women, UNFPA.

Follow us on #CSSPl Platform #StrongerTogether #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG #changingmindstoEVAW

Aktorë të shumtë kombëtarë dhe ndërkombëtarë që punojnë lidhur me çështje të barazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore u mblodhën së bashku me datë 25 Qershor 2019, në një tryezë konsultimi për hartimin e ligjit të integruar kundër dhunës ndaj vajzave dhe grave. Në tryezë u diskutua nevoja për hartimin e këtij ligji, duke marrë për bazë standartet e Konventës së Stambollit për ndalimin e të gjitha formave të të dhunës ndaj grave në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe masat përkatëse.

Një bazë e mirë për fillimin e punës është analizimi i përvojave të shteteve të tjera në këtë fushë, si dhe legjislacioni kombëtar egzistues, boshllëqet dhe fushat që duhet të adresohen me një qasje gjithëpërfshirëse. Kjo nismë është një hap i parë drejt përmirësimit të paketës gjithëpërfshirëse legjislative në lidhje me dhunën me bazë gjinore të të gjitha formave dhe në të gjitha mjediset. Nisma mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe zbatohet nga agencitë UN në Shqipëri – UNDP, UN Women, UNFPA.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner