18 May was marked as the Day of Remembrance for Women Victims of Violence

21th of May, 2019: On the initiative of women’s organizations in 2017, in Serbia, 18 May was established as the Day of Remembrance for Women Victims of Violence, because in the period from 16 to 18 May 2015 seven women were killed in family-partner violence.

Since the beginning of the year, eight women have been killed in Serbia, shows data from the Women’s Autonomous Center based on the monitoring of media writing, because there is still no official record of femicide in our country. Vedrana Lacmanovic from this organization says that this number does not change much from year to year, first of all because the institutions did not make a move in terms of the treatment for the reports that preceded the femicide. She also points out that no one knows the number of women who die from the consequences of the long-term suffering of violence, nor the exact number of suicides that represented a escape from violence.

During the year 2018, 30 women were killed in partner and family violence.

On the occasion of marking the National Day of Remembrance for Women Victims of Violence, the Autonomous Women’s Center appeals to MPs not to adopt the proposed amendments to the Criminal Code, which will impose a sentence of imprisonment of 30 to 40 years in prison for life imprisonment. If the proposal for amendments to the Criminal Code is adopted, it will be possible to punish the perpetrators of the criminal offense with imprisonment of up to 20 years or a sentence of life imprisonment. Bearing in mind the penal policy of the courts in Serbia, as well as the fact that judges generally take into account the mitigating and, in an almost negligible number of cases, aggravating circumstances when imposing a criminal sanction, it could be expected that, by adopting these changes, the murders will be in greater numbers of cases sentenced to 20 years in prison, which will be milder than the current situation.

The Autonomous Women’s Center has proposed to the Ministry of Justice to allow imprisonment sentences ranging from 20 to 40 years, in order for judges to have the possibility of individualizing criminal sanctions in relation to each particular case of serious murder, but that proposal was not adopted.

________________________________________________

На иницијативу женских организација 2017. године у Србији је установљен 18. мај као Дан сећања на жене жртве насиља, јер је у периоду од 16. до 18. маја 2015. године убијено седам жена у породично-партнерском насиљу.

Од почетка године у Србији је убијено 8 жена, подаци су Женског аутономног центра на основу праћења писања медија, јер још увек не постоји званична евиденција о фемициду у нашој земљи. Ведрана Лацмановић из ове организације каже да се овај број из године у годину не мења у већој мери, пре свега јер институције нису направиле помак у смислу поступања надлежних институција по пријавама које су претходиле фемициду. Она такође истиче да ником није познат број жена које умру од последица дугогодишњег трпљења насиља, а ни тачан број самоубистава која су представљала бег од насиља.

Током 2018. године у партнерском и породичном насиљу убијено је 30 жена.

Поводом обележавања Националног Дана сећања на жене жртве насиља, Аутономни женски центар апелује на народне посланице и посланике да не усвоје предложене измене Кривичног законика којима ће казна затвора од 30 до 40 година бити замењена казном доживотног затвора. Уколико предлог измена Кривичног законика буде усвојен, учиниоцима кривичног дела тешко убиство ће бити могуће изрећи или казну затвора до 20 година или казну доживотног затвора. Имајући у виду казнену политику судова у Србији, као и чињеницу да судије, приликом одмеравања кривичне санкције углавном узимају у обзир олакшавајуће, а у скоро занемарљивом броју случајева отежавајуће околности, могло би се очекивати да ће, усвајањем ових измена, судије још у већем броју случајева изрицати казне до 20 година затвора, што ће бити блаже у односу на постојеће стање.

Аутономни женски центар је предлагао Министарству правде да омогући и изрицање казни затвора у распону од 20 до 40 година, како би судије имале могућност индивидуализације кривичне санкције у односу на сваки конкретан случај тешког убиства, али тај предлог није усвојен.

Велики број женских невладиних организација у Србији 18. мај Дан сећања на жене жртве насиља обележиће различитим акцијама и конференцијама.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner