16 trafficking victims have been officially recorded since the beginning of the year in Serbia / Od početka godine zvanično zabeleženo 16 slučajeva trgovine ljudima u Srbiji

pixabay

In the first 7 Months in Srbia were identified 16 officially victims of trafficking in human beings, although, according to NGOs, the real number of victims is much higher. In order to draw public attention to the phenomenon of trafficking in human beings, as well as to inform their fellow citizens about the various forms of this crime, members and activists of the Women’s Forum Prijepolje marked the date with a street action and distribution of information leaflets.

“Only together can we prevent trafficking in human beings.” “Trafficking in human beings is a crime!” “Stop labor exploitation!” – are just some of the messages sent from a street action symbolically held at noon in front of a city museum by women Forum members and activists Prijepolje, which is a member of the Anti – Trafficking Network, network of women ‘s organizations united in the fight against human trafficking.

According to the Astra NGO, the most prevalent form of trafficking in human beings is sexual exploitation, followed by the exploitation of children, coercion, illegal adoption, begging and organ trafficking, which has not yet been officially recorded in Serbia. Serbia is the country of origin, transit and destination of victims of trafficking, with the rise of internal trafficking.

The development of new technologies, especially social networks, has facilitated, accelerated and made less visible the process of victim recruitment. Changing political circumstances and poverty have contributed to massive attempts to find a better life in untested and often risky ways – which is why about 80% of identified victims in Serbia now are women and children from these areas, while previously they were mostly foreign nationals. Particularly alarming is the fact that the percentage of minors in the total number of identified victims is increasing year by year, and currently amounts to about 40% of the total number of victims. The age limit of children involved in the human trafficking chain is getting lower, so that from 15‒16 years it has fallen to 12‒13, according to Astra.

Data from other institutions and non-governmental organizations involved in combating trafficking in human beings in this region are also devastating, while all relevant CEDAW and TIP Report 2019, and the recommendations contained therein, indicate that urgent, strong and a synchronized response from all actors in the field of combating trafficking in human beings to alleviate this problem.

World Anti-Trafficking Day was established in 2013 by a UN General Assembly resolution to raise public awareness of the problem of global proportions, which is a modern form of slavery. The latest ILO report states that more than 40 million people in the world are in some form of slavery, including nearly 25 million victims of labor exploitation, including sexual exploitation, while the rest relates to victims of forced marriage.


Светски дан борбе против трговине људима Србија дочекује са 16 званично идентификованих жртава трговине људима, иако је према проценама невладиних организација реалан број жртава знатно већи. Како би скренуле пажњу јавности на феномен трговине људима, али и информисали своје суграђане и суграђанке о различитим облицима овог кривичног дела, чланице и активисткиње Форума жена Пријепоља уличном акцијом и дељењем информативних летака обележиле су овај датум.

Само заједно можемо спречити трговину људима.“ „Трговина људима је кривично дело!“ „Стоп радној експлоатацији!“ – само су неке од порука које су послате са уличне акције коју су симболично тачно у подне испред градског музеја одржале чланице и активисткиње Форума жена Пријепоља, који је чланица Анти – трафикинг мреже, односно мреже женских организација удружених у борби против трговине људима.

Према подацима невладине организације „Астра“, најзаступљенији облик трговине људима је сексуална експлоатација, затим експолатација деце, принуда на брак, нелегално усвојење, просјачење и трговина органима, која у Србији још увек званично није забележена. Србија је земља порекла, транзита и дестинације жртава трговине људима, уз пораст интерне трговине.

Развој нових технологија, а нарочито друштвених мрежа, олакшао је, убрзао и учинио мање видљивим процес регрутације жртава. Измењене политичке околности и сиромаштво допринели су масовним покушајима да се на непроверене и често рискантне начине дође до бољег живота ‒ због чега сада око 80% идентификованих жртава у Србији чине жене и деца са ових простора, док су раније то махом биле стране држављанке. Посебно је алармантна чињеница да проценат заступљености малолетника/ца у укупном броју идентификованих жртава из године у годину расте и тренутно износи око 40% од укупног броја свих жртава. Старосна граница деце увучене у ланац трговине људима све је нижа, па је са 15‒16 година пала на 12‒13, подаци су „Астре“.

Подаци осталих институција и невладиних организација укључених у борбу против трговине људима на овим просторима такође су поражавајући, док сви релевантни извештаји о трговини људима (CEDAW, TIP Report 2019), и у њима садржане препоруке, указују на то да је неопходан хитан, снажан и синхронизован одговор свих актера на пољу борбе против трговине људима у циљу ублажавања овог проблема.

Светски дан борбе против трговине људима је установљен 2013. године резолуцијом Генералне скупштине УН у циљу подизања свести јавности о проблему светских размера, који представља модерни облик ропства. Последњи извештај Међународне организације рада наводи да се више од 40 милиона људи на свету налази у неком облику ропства, а да су од тога скоро 25 милиона жртве радне експлоатације, у шта спада и сексуална експлоатација, док се остатак односи на жртве присилног брака.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner