Working meeting with the Academy for Judges and Public Prosecutors on the implementation of the Istanbul Convention / Работна средба со Академија за судии и јавни обвинители за имплементација на Истанбулската конвенција

On 21.09.2018, the National Network to End Violence against Women and Domestic Violence in cooperation with the Academy for Judges and Public Prosecutors “Pavel Shatev” organized a working meeting with judges and public prosecutors with the aim to discuss the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – Istanbul Convention.

Speakers at the meeting were: Biljana Nastovska from UNDP Macedonia, Jasna Orovchanec Arangjelovikj from the Macedonian Young Lawyers Association and Marta Gusar, a lawyer from Skopje.

At the working meeting, the significance of the Istanbul Convention was presented and a discussion was opened about the necessary amendments to the Macedonian legislation, the practices of the judges and public prosecutors when dealing with cases of violence against women and domestic violence, and how to improve them, as well as about the need for better cooperation among the institutions dealing with the issue of violence against women and domestic violence.

The Istanbul Convention is the most important international document for combating domestic violence. As an international document, the Convention gives an exceptional and noticeable contribution on international level in the fight against violence against women and domestic violence. The Republic of Macedonia ratified the Convention on 22.12.2017 and it was entered into force on 01.07.2018.

На 21.09.2018, Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во соработка со Академијата за судии и јавни обвинителив „Павел Шатев“, организираше работна средба со судии и јавни обвинители на која се разговараше за имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство-Истанбулска конвенција.

Говорнички на средбата беа: Билјана Настовска од UNDP Македонија, Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ од Македонско здружение на млади правници и Марта Гусар, адвокатка од Скопје.

На работната средба беше презентирано значењето на Истанбулската конвенција, а потоа се зборуваше за потребните измени и дополнувања во македонското законодавство, практиките на судиите и јавните обвинители при случаи на насилство врз жени и семејно насилство како и, како да се подобрат и за потребата од подобрување на соработката помеѓу институциите кои се занимаваат со проблемот на насилство врз жени и семејно насилство.

Истанбулската конвенција, претставува најзначаен меѓународен документ за борбата со домашното насилство. Како меѓународен документ, Конвенцијата дава исклучителен и забележлив придонес на меѓународен план во борбата со насилството врз жените и домашното насилство. Р.Македонија ја ратификуваше оваа Конвенција 22.12.2017, а истата стапи на сила 01.07.2018 год.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner