Working meeting for establishment of counseling centers in the Vardar Region / Работна средба за воспоставување на советувалишни центри во Вардарски плански регион

On 24.08.2018, in the meeting room of the “Boat Panini” in Veles, the National Network held a working meeting with professionals from the field of social protection working in the Vardar Region. This working meeting was the first step of process of cooperation between the National Network and the local self-government from the Vardar Region for establishment of Psycho social Counseling Centers for women and children victims of domestic violence in Veles and Kavadarci, which are envisaged to provide services for the entire Vardar Region.

In the pre-election period, by signing the Public commitment for the advancement of the protection of women and children victims of various forms of violence, including domestic violence at local level, the Mayors undertook to allocate a portion of the local budgets to advancement/establishment of services for the victims of violence.

The meeting was attended by representatives from the field of social protection from the Municipalities of Negotino, Kavadarci, Sveti Nikole, Chashka, Gradsko and Lozovo.

На 24.08.2018, во работните простории на Бродот Панини во Велес, се одржа работна средба со претставници од областа на социјалната заштита, кои работат во општините на Вардарскиот плански регион и тимот на Националната мрежа. Со оваа работна средба се започна процесот на соработка помеѓу Националната мрежа и локалната самоуправа од Вардарскиот плански регион, за воспоставување на советувалишни центри за психо-социјална помош и поддршка за жени и деца жртви на семејно насилство во Велес и Кавадарци, кои ќе го опслужуваат целиот Вардарски регион.

Градоначалниците во предизборниот период, со потпишување на Јавната заложба за унапредување на заштитата на жените и децата жртви на различни форми на насилство, вклучително и семејно насилство на локално ниво, се заложија да одвојат дел од локалните буџети за унапредување/воспоставување на сервиси за жртвите на насилство.

На оваа средба учествуваа претставници од областа на социјалната заштита од: општина Неготино, општина Кавадарци, општина Свети Николе, општина Чашка, општина Градско и општина Лозово.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner