Working meeting for establishment of counseling centers in the Polog Region / Работна средба за воспоставување на советувалишни центри во Полошки плански регион

On 25.09.2018, in Hotel “Lirak” Tetovo, the team of National Network held a working meeting with representatives from the field of social protection employed in the municipalities of the Polog region. This working meeting opened the process of cooperation between the National Network and the local self-government from the Polog Region for establishment of counseling centers for psycho-social help and support of women and children victims of domestic violence in Tetovo and Gostivar which would serve the entire Polog Region.

In the pre-election period, the Mayors signed a public commitment for promotion of the protection of women and children victims of different forms of violence, including domestic violence on local level, thereby committing themselves to allocate a portion of local budgets to promotion/establishment of services for victims on local level.

Representatives from the field of social protection from the Municipalities of Tetovo, Vrapchishte, Jegunovce, Bogovinje, Brvenica, Mavrovo I Rostusha and Zhelino attended the meeting.

На 25.09.2018, во работните простории на хотел Лирак во Тетово, се одржа работна средба со претставници од областа на социјалната заштита, кои работат во општините на Полошкиот плански регион и тимот на Националната мрежа. Со оваа работна средба се започна процесот на соработка помеѓу Националната мрежа и локалната самоуправа од Полошкиот плански регион, за воспоставување на советувалишни центри за психо-социјална помош и поддршка за жени и деца жртви на семејно насилство во Тетово и Гостивар, кои ќе го опслужуваат целиот Полошки регион.

Градоначалниците во предизборниот период, со потпишување на Јавната заложба за унапредување на заштитата на жените и децата жртви на различни форми на насилство, вклучително и семејно насилство на локално ниво, се заложија да одвојат дел од локалните буџети за унапредување/воспоставување на сервиси за жртвите на насилство.

На оваа средба учествуваа претставници од областа на социјалната заштита од: општина Тетово, општина Врапчиште, општина Јегуновце, општина Боговиње, општина Брвеница, општина Маврово и Ростуша и општина Желино.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner