The Women’s Network Against Violence boycotts the third call of the Ministry to establish a national SOS phone for violating the law / Мрежа жена против насиља бојкотује трећи позив Министарства за успостављање националног СОС телефона због кршења закона

9th of October, 2018: The Ministry of Labor and Social Policy announced the third call for the provision of the national SOS telephone service. The Women’s Network Against Violence boycotts this call because it violates the provisions of the Istanbul Convention, the Law on Social Protection and the Law on Public Procurement.

The network of women against violence in Serbia opposes the way the Ministry of Labor and Social Policy and the Government of Serbia are trying to establish a new national SOS telephone. According to the provisions of the Istanbul Convention, the Government is obliged to provide various services for women who have survived domestic violence, but in this way the laws and procedures are grossly violated, as well as the provisions of the Istanbul Convention. It is particularly controversial the request of the Ministry to record interviews with women and that there is a supervisor who can be involved and take over the conversation at any time. It is not known how the recordings of these conversations will be stored and how they can be used in the future.

The Women’s Network against Violence requires state institutions to comply with domestic and international laws, that the procurement process of this service must be transparent, and that the Ministry should not repeat the competition in a way that suggests potential misuse of public resources or part of the state budget intended to combat domestic violence.

The Women’s Network against Violence reacted to the previous two public calls and they were canceled, and now it has requested the support of the International Organization “Women against Violence Europe” WAVE to send a request to the Ministry of Labor and Social Policy and point out that by organizing the SOS telephone in this way grossly violate the provisions of the Istanbul Convention, which Serbia ratified in October 2013.

————————————————————————————–

Министарство рада и социјалне политике објавило је трећи позив за пружање услуге националног СОС телефона. Мрежа жена против насиља бојкотује овај позив зато што се њиме крше одредбе Истанбулске конвенције, Закона о социјалној заштити и Закона о јавним набавкама.

Мрежа жена против насиља у Србији противи се начину на који Министарство рада и социјалне политике и Влада Србије покушавају да успоставе нови национални СОС телефон. Према одредбама Истанбулске конвенције Влада је дужна да обезбеди различите услуге за жене које су преживеле насиље у породици, али на овај начин се грубо крше закони и процедуре, као и одредбе Истанбулске конвенције. Посебно је споран захтев Министарства да се разговори са женама снимају и да постоји супервизор који се у сваком тренутку може укључити и преузети разговор. Није познато ни како ће се снимци ових разговора чувати и на који начин могу бити употребљени у будућности.

Мрежа жена против насиља тражи да државне институције поштују домаће и међународне законе, да процес набавке ове услуге буде транспарентан, као и да Министарство не понавља конкурсе на начин који упућује на потенцијалну злоупотребу јавних ресурса, односно дела државног буџета који је намењен сузбијању породичног насиља.

Мрежа жена против насиља је реаговала и на претходна два јавна позива и они су били поништени, а сада је затражила подршку Међународне организације „Жене Европе против насиља“ ВЕЈВ да упути захтев Министарству рада и социјалне политике и укаже да се организовањем СОС телефона на овакав начин грубо крше одредбе Истанбулске конвенције, коју је Србија ратификовала у октобру 2013. године.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner