Women Against Violence Network: Announcement of the competition for the provision of SOS services is not in accordance with the law / Мрежа Жене против насиља: Расписивање конкурса за пружање СОС услуге није у складу са законом

September 18th, 2018: On the occasion of the announcement of the Ministry of Labor, Employment, Veterans’ Affairs and Social Issues on the Call for Proposals for the Establishment of the National SOS Phone for Women Victims of Violence, the Network Women Against Violence warns that this type of social protection services can be financed exclusively through the public procurement procedure, and that the call for competition is not in accordance with the law.

The Women Against Violence Network in its announcement reminds that according to the Law on Social Protection, Article 64, social protection services are procured from the provider of social protection services licensed for it, through the public procurement procedure, and that the provision of the service of the National SOS phone for women victims of violence must be carried out in accordance with the Law.

The Ministry is announcing the so-called “piloting” service provided by Women against Violence Network members for 25 years. The SOS network of Vojvodina, 6 years old, through a unique and free telephone number, provides the same service for the entire territory of the Province. Bearing in mind the existing experience in providing this service, we do not see the reason that taxpayers and bonds are spent on piloting – the statement says.
Although the establishment of the National SOS telephone is of great importance for the empowerment of women who survived male violence, the Women’s Network against Violence warns the Ministry that disregard of the law does not give a good example to the perpetrators, citizens or citizens who are expected to laws that define their rights and obligations, respect.

The announcement was signed by 21 organizations from the Women Against Violence Network.

____________________

Поводом најаве Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о расписивању конкурса за подношење предлога пројеката за успостављање Националног СОС телефона за жене жртве насиља, Мрежа „Жене против насиља“ упозорава да овај тип услуга социјалне заштите може бити финансиран искључиво кроз поступак јавне набавке, те да расписивање конкурса није у складу са законом.

Мрежа „Жене против насиља“ у свом саопштењу подсећа да се према Закону о социјалној заштити, члан 64, услуге социјалне заштите набављају од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран, кроз поступак јавне набавке, те да и набавка услуге Национални СОС телефон за жене жртве насиља мора бити обављена у складу са Законом.

Министарство најављује такозвано „пилотирање“ услуге коју организације чланице Мреже „Жене против насиља“ пружају 25 година. Мрежа СОС телефона Војводина, 6 година, путем јединственог и бесплатног телефонског броја, пружа исту услугу за територију читаве Покрајине. Имајући у виду постојеће искуство у пружању ове услуге, не видимо разлог да се на пилотирање троши новац пореских обвезника и обвезница – каже се у саопштењу.

Иако је успостављање Националног СОС телефона од велике важности за оснаживање жена које преживљавају мушко насиље, Мрежа Жене против насиља упозорава Министарство да непоштовањем закона не даје добар пример ни насилницима, ни грађанкама и грађанима од којих се очекује да законе, којима су дефинисана њихова права и обавезе, поштују.

Саопштење је потписала 21 организација из Мреже „Жене против насиља“.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner