UN Conference “Violence against women and girls – towards better prevention and protection” / Kонференцијa УН „Насиље над женама и девојчицама – ка бољој превенцији и заштити“

December 17th, 2018: At the International Conference “Violence against Women and Girls – Towards Better Prevention and Protection”, which was held at the United Nations representative office in Belgrade on Monday, it was noted that Serbia’s progress in establishing mechanisms for combating family and gender-based violence was noted, but also that there is still a lot of work to be done in that area, especially in the networking of institutions.

Unequal power relations between men and women in a patriarchal society are the main precondition for violence, was said on the conference. In July 2018, Serbia submitted the first National Report about the Implementation of the Istanbul Convention on the Prevention and Combating Violence against Women and Domestic Violence, which aims to contribute to the development of zero tolerance of violence, the improvement of the legal framework and the strengthening of mechanisms for the protection of victims.

A member of the GREVIO committee, body responsible for monitoring the implementation of the Instanbul Convention, Biljana Brankovic, said that the application only some of the all provisions of the Convention could be dangerous and that the problem of violence must be comprehensively observed and treated. Therefore, it is of particular importance to develop an integrated Response to violence, said Professor Elizabeth Kelli of London, stressing that victims often suffer violence from institutions, due to poor information exchange.

It was emphasized that it is necessary for Institutions to include civil society organizations dealing with the problem of violence against women, and that the protection of mothers is the most effective protection of children against violence. It was also mentioned that specialist services such as shelters, SOS phones, legal aid did not cover all victims, like Roma women, disabled people, migrants and other marginalized groups. The greatest progress in the process of violence was accomplished by the police, because the number of pronounced urgent measures envied, however, the number of criminal proceedings and the judgments remain very low.

The conference was attended by representatives of institutions, independent bodies, women’s organizations, the media and international organizations.

———————————-

На Међународној конференцији „Насиље над женама и девојчицама – ка бољој превенцији и заштити“, која је у понедељак одржана у представништву Уједињених нација у Београду, речено је да је приметан напредак Србије у успостављању механизама за борбу против породичног и родно заснованог насиља, али и да је неопходно још доста рада у тој области, посебно при умрежавању институција.

Неједнаки односи моћи мушкараца и жена у патријархалном друштву представљају главни предуслов за насиље, речено је на конференцији. У јулу 2018. године, Србија је предала први Национални извештај о спровођењу Истамбулске конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, која има циљ да допринесе развоју нулте толеранције на насиље, унапређење законског оквира и јачање механизама заштите жртава. Чланица ГРЕВИО комитета, тела Савета Европе надлежног за праћење примене Инстанбулске конвенције, Биљана Бранковић рекла је да примена само неких одредби Конвенције може бити опасна и да се проблем насиља мора свеобухватно посматрати и третирати. Због тога је од посебног значаја развијати интегрисани приступ у одговору на насиље, рекла је професорка Елизабет Кели из Лондона, истичући да жртве често трпе насиље од институција, због лоше размене информација. Наглашено је да је неопходно укључивање организација цивилног сектора које се баве проблемом насиља над женама, као и да је заштита мајки најделотворнија заштита деце од насиља. Поменуто је и да специјалистичким услугама попут склоништа, СОС телефона, правне помоћи нису обухваћене све жртве, а да су у најгорем положају Ромкиње, инвалидкиње, мигранткиње и друге вишеструко маргинализоване групације. Највећи напредак у процесуирању насиља остварила је полиција, јер је број изречених хитних мера завидан, међутим, број кривичних процеса и пресуда је и даље веома низак.

Конференција је окупила представнице институција, независних тела, женских организација, медија и међународних организација.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner