The first open-housing center for women-victims of domestic violence opened in the Western Balkans/ За прв пат во Западен Балкан се отвори куќа за отворено домување за жени жртви на семејно насилство

The National Network to End Violence against Women and Domestic Violence today opened the doors of the open-housing center for women victims of violence. At the beginning of this month, the Network, funded by the City of Skopje, started piloting a service which is the first of its type in the Western Balkans. The main goal of the project is rehabilitation and reintegration of women-victims of domestic violence who have left the violent environment and their full strengthening for an independent life. Though a number of planned activities and in a situation when existential needs are met, the users of this service and their children will be prepared to more easily face the new challenges outside the violent environment and without a risk of homelessness.

More specifically, the service provides open or transit housing from the moment victims leave the violent environment until they are fully integrated into the social life. Moreover, full psychological support and counseling will be provided, as well as assistance in getting employment through the development of work skills and education.

This housing model will be implemented with the direct support of a social worker through provision of social services and counseling in order for victims to fully exercise their social rights. She will also work on referring victims to other specialized services for women-victims of violence and providing assistance in getting access to general services from the area of social, health and child protection. Individual program for reintegration and rehabilitation of the victims living in the house is also envisaged, which will be implemented following an individual approach to each women-victim.

With this type of assistance, victims will be able to more easily overcome the traumas from the violence, get prepared for an independent life and avoid the risk of returning to the violent environment or getting into another violent relationship.

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство денес ги отвори вратите на куќата за отворен тип на домување за жени жртви на насилство. Од почетокот на овој месец Мрежата, финансиски поддржана од Град Скопје, започна со пилотирање на услуга која е прва од ваков вид во Западен Балкан. Главна цел на проектот е рехабилитација и реинтеграција на жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина и нивно целосно јакнење за самостоен живот. Со низа предвидени активности и во ситуација на задоволени егзистенцијални потреби корисничките и нивните деца ќе бидат подготвени полесно да се соочат со нови предизвици, надвор од насилната средина и без ризик од бездомништво.

Конкретно, со услугата ќе се обезбеди отворено или транзитно домување од моментот кога тие ќе ја напуштат насилната средина се додека жртвата не биде целосно интегрирана во општествениот живот. Исто така, ќе биде обезбедена психолошка поддршка и советување, како и помош при вработување преку унапредување на работните вештини и образованието.

Овој модел на домување ќе се спроведува со директна поддршка од социјална работничка и ќе пружа социјални услуги и советување за остварување на социјалните права. Ќе врши поврзување со други специјализирани сервиси за жени жртви на насилство и помош за остварување општи услуги од областа на социјална, здравствена и детска заштита. Предвидена е и индивидуална програма за реинтеграција и рехабилитација на жртвите што ќе живеат во куќата за домување која ќе се спроведува преку индивидуален пристап за секоја жена жртва.

Со ваков вид на помош, жртвите ќе можат полесно да ги надминат траумите од преживеаното насилство, да се подготват за самостоен живот, целосно да го избегнат ризикот од враќање во насилната средина и да не западнат во нова насилна врска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner