The 5th report “Women’s rights in Western Balkans” is now published and available / Објавен и достапен 5-от извештај „Женски права во Западен Балкан“

“Women’s Rights in Western Balkans” serves as a benchmark for the six Western Balkan accession countries regarding women’s rights and influence, for comparisons over time. This is the fifth edition of the report. The report is prepared as part of the regional programme “Strengthening Women’s Rights, Participation and Influence in the Western Balkans 2015 – 2020”, to strengthen evidence-based advocacy. This programme is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and implemented by The Kvinna till Kvinna Foundation in cooperation with women’s civil society organisations in the Western Balkans. It includes Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia. The overall objective of the programme is to strengthen women’s rights and women’s equal participation in decisionmaking in the Western Balkans, with the specific objective of gendering the EU accession.

The three areas included in this benchmark are women in politics, gender-based violence and the situation for women human rights defenders, as these are the priority areas for advancing women’s rights. These areas were selected, defined, and described in the first Women’s Rights in Western Balkans report, written in the first edition in 2016. The scope of the current edition is to update relevant 2019/20 statistics and resources for each of the indicators, in each of the six Western Balkan countries. For each indicator, authors tested 2019/20 numbers/figures against earlier ones in order to determine to what extent Western Balkan women’s social positions improved or worsened. The report reflects data collected during the period of June 2019 to June 2020.

The authors recognise that there are limitations in the research and gender benchmarking indicators. Due to the scope of the assignment, time-frame and limited resources, the authors developed specific indicators within each of the thematic areas mentioned above. One of the challenges was to limit the number of indicators, as the authors recognise that there are numerous other indicators that could have been used to measure women’s social positions. The greatest barrier remains the lack of updated information from official government websites in each of the studied countries.

The whole report is available here.

*****************************************

Петтото издание на извештајот „Женските права во Западен Балкан“ служи како точка за споредба кога се во прашање женските права и влијанија во шест држави од Западен Балкан. Изработен е како дел од регионалната програма „Зајакнување на женските права, учеството и влијанието во Западен Балкан 2015-2020“ за зајакнување на застапувањето засновано врз докази. Oваа програма е основана од Шведската интернационална агенција за развој СИДА и имплементирана од фондацијата Квина Тил Квина, во соработка со женски граѓански организации од државите од Западен Балкан. Во него се вклучени податоци од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Главна цел е да се засилат женските права и нивното еднакво учество во носењето одлуки, со специфична насока кон пристапот во ЕУ.

Три области кои се покриени во овој извештај се присутноста на жените во политиката, родово-базираното насилство и ситуацијата со активистите за женските права, како приоритетни во унапредувањето на човековите права. Овие области беа избрани, дефинирани и опишани во првиот ваков извештај, кој го имаше своето прво издание во 2016 година. Целта на сегашното издание е да се обноват статистичките податоци за секој индикатор, во сите шест држави кои се предмет на извештајот. За секој индикатор беа прибирани податоци за 2019/2020 година, во периодот од јуни 2019 до јуни 2020, со цел да се согледа дали ситуацијата е подобрена или влошена.

Авторите препознале дека постојат ограничувања во пристапноста на податоците, а во исто време се појавила потреба на ограничување на бројот на индикатори, иако препознале и потреба за истражување на поголем дел од нив, за прецизно да се измери ситуацијата со жените во општеството. И понатаму најголема пречка е недостатокот на нови податоци на официјалните веб-страници на владите во државите кои се предмет на овој извештај.

Целосниот извештај е достапен тука.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner