Scoping study on different forms of sexual violence in the Republic of Macedonia – Студија на опсег на различни форми на сексуално насилство во Република Македонија

In December 2017, National Network to End Violence against Women and Domestic Violence published “Scoping study on different forms of sexual violence in the Republic of Macedonia.”

The Study is first of its kind in the Republic of Macedonia and thus provides a strong advocacy tool for advocacy for the establishment of specialized services for women victims of different forms of gender based violence, in addition to domestic violence. Namely, at the moment, Republic of Macedonia in its laws and policies, as well as its services, takes into consideration only domestic violence while the other forms of gender based violence have been almost completely neglected.

The results of the Scoping study show that there is an urgent need to address all forms of gender based violence in terms of awareness raising and drafting laws and policies for prevention and protection of victims.

The Scoping Study can be found here.

 

Во декември 2017 г., Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство објави „Студија на опсег на различни форми на сексуално насилство во Р. Македонија“.

Студијата е прва од овој тип во Република Македонија и овозможува силна алатка за застапување за воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на различни форми на родово засновано насилство, покрај домашно насилство. Имено, во моментов, Р. Македонија во своите закони и политики, како и во сервисите, обраќа внимание само на домашното насилство додека сите останати форми на родово засновано насилство се речиси сосема запоставени.

Резултатите од Студијата покажуваат дека има итна потреба да се третираат сите форми на родово засновано насилство во однос на подигање на свеста и донесување закони и политики за превенција и заштита на жртвите.

Студијата на опсег може да ја најдете тука.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner