Rapid analysis of the proposed and undertaken measures to respond to the effects of the Covid-19 epidemic from a gender perspective/ Брза анализа на преземените и предложени мерки за справување со влијанието на епидемијата од ковид-19 од родова перспектива

As a result of cooperation and partnership, together with the organizations that contribute to the promotion of gender policies – CRPM, Radar, ECHO Shtip, Loud Textile Worker, Rural Coalition, Polio Plus Movement Against Handicap, we prepared the second edition of the policy brief – Rapid analysis of the measures undertaken to respond to the epidemic from a gender perspective – Covid 19 and gender.

This analysis outlines the recommendations for mitigating the effects of the Covid-19 pandemic crisis from gender aspect and aims to reduce the gender gap within the measures taken by the Government.

******************************************************************************************************

Како плод на соработка и партнерство, заедно со организациите кои придонесуваат кон унапредување на родовите политики – Центарот за истражување и креирање политики, Радар,  ЕХО – Штип,  Гласен текстилец,  Рурална Коалиција,  Движење против хендикеп „Полио плус“, го изработивме второто издание на Брза анализа на преземените и предложените мерки за справување со влијанието на епидемијата од родова перспектива „Ковид 19 и родот“.

Во оваа анализа изложени се препораките за ублажување на последиците од кризата со пандемијата од ковид-19 од родов аспект и целат да го намалат родовиот јаз кај мерките кои се носат од страна на Владата.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner