OSCE promoted the results from the Survey of the well being and safety of women / Промовирано истражувањето на ОБСЕ за добросостојбата и безбедноста на жените

The OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe in the period 2017-2019 conducted a survey on the well-being and safety of women in partnership with the European Institute for Gender Equality, the European Union Agency for Fundamental Rights and the UN Development Program. The main objective of the survey was to provide comparative data about different forms of violence experienced by women in childhood and in different stages of life. Besides North Macedonia, the survey covered Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Moldova.

On 15 May 2019, OSCE presented the findings from the survey conducted in North Macedonia. The main findings showed that.

  • Violence against women is widely accepted as normal and under-reported

Nearly half of women believe that domestic violence is a private matter, and three in ten believe that victims exaggerate claims of abuse or rape. Very few women have reported violence, identifying shame, financial reasons, lack of information and mistrust of services, fear and lack of recognition of what counts as violence. Intimate partner violence has been experienced by 45% of women, 9% have experienced physical violence at the hands of a partner and 44% have experienced psychological violence. Nearly half (48%) of the women surveyed agree that domestic violence is a private matter, and almost three out of ten (28%) believe that violence is often provoked by the victim.

  • Lack of shelters and sustainability of existing services

The greatest unmet needs women identified were the lack of financial aid and long-term shelters. Women and key experts agreed that there are not enough shelters, that they do not have sustainable funding and that there are barriers to accessing existing shelters.

  • Need for more support and targeted action to help women from minority groups and from rural areas

The attitudes and norms among Albanian-speaking and Roma women were more traditional than in the general population. The acceptance of VAW and treatment of violence as a private matter could prevent these groups of women from accessing help. Women from rural areas are at increased risk due to their distance from support services and lack of financial independence. 57% of Albanian speaking women think their friends would agree that a good wife obeys her husband even if she disagrees. That domestic violence is a private matter is a more commonly held belief among Albanian speaking women (67%) than among Macedonian-speaking women (42%).

You can read the full Report for North Macedonia on the following link:

https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true

You can read the complete results of the survey on the following link:

https://www.osce.org/secretariat/413237?download=true

************************************************************************************************************

ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка на Европа спроведе истражување за добросостојбата и безбедноста на жените кое траеше 2017-2019 во партнерство со Европскиот институт за родова еднаквост, Агенцијата за основните права на Европската унија и Програмата за развој на ОН. Главната цел на истражувањето е да се обезбедат компаративни податоци за различни форми на насилство на кои жените се изложени во детството и понатаму  во текот на нивниот животен циклус. Покрај Република Северна Македонија, во истражувањето беа вклучени и Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Молдавија.

На 15-ти мај 2019 година ОБСЕ ги презентираше наодите од истражувањето кои се однесуваат на нашата држава. Главните наоди од истражувањето покажаа дека:

  • Насилството врз жените е широко прифатено како нормално и е непријавувано

Речиси половина од жените сметаат дека семејното насилство е приватна работа, а три од десет сметаат дека жртите ги преувеличуваат тврдењата за злоупотреба и насилство. Многу малку жени го пријавиле насилство главно поради срам, финансиски причини, недостаток на информации и недоверба во сервисите за помош, страв и недостаток од препознавање на она што се смета за насилство.  45 % од жените се соочуваат со насилство од интимен партнер, 9 % искусиле физичко, а 44 % доживеале психолошко насилство. Речиси половина (48%) од испитаните жени се согласуваат дека семејното насилство е приватна работа, а скоро три од десет (28%) сметаат дека насилството честопати го предизвикува жртвата.

  • Недостаток на засолништа и одржливост на постојните сервиси

Најгмногу идентификувани и непрепознаени потреби на жените се недостатокот на финансиска помош и долгорочни засолништа. Жените и експертите се согласуваат дека нема доволно засолништа, нема доволно одржливо финансирање и дека постојат пречки за пристап до постојните засолништа.

  • Потреба од поголема поддршка и насочена акција за помош на жените од малцинските групи и од руралните средини

Ставовите и нормите кај албанските и ромските жени беа потрадиционални отколку во општата популација. Прифаќањето на насилството врз жените и третирањето на насилството како приватна би можело да ги спречи овие групи на жени да прифатат помош. Жените од руралните средини се изложени на зголемен ризик поради нивната оддалеченост од сервиси за поддршка и недостаток на финансиска независност. 57% од жените што зборуваат албански сметаат дека нивните пријатели ќе се согласат дека добрата сопруга му се покорува на сопругот, дури и ако таа не се согласува. Дека семејното насилство е приватна работа е почесто верувањето кај жените што зборуваат албански (67%) отколку кај жените што зборуваат македонски (42%).

Извештајот за Република Северна Македонија може да го прочитате на следниот линк: https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true

Резултатите од целото истражување може да ги прочитате на следниот линк

https://www.osce.org/secretariat/413237?download=true

 

 

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner