Networking of women`s CSOs in Macedonia / Вмрежување на женските граѓански организации во Македонија

From 1-4 July 2019 in Hotel Izgrev, Struga, a networking meeting for women`s civil society organizations active on the territory of the Republic of North Macedonia was held in the organization of Kvinna till Kvinna Foundation and the Organization of Women of Sveti Nikole. The aim of the meeting was to bring organizations together, to share information about current activities, the perceptions of the women`s movement and the situation of women`s rights in the Republic of Macedonia. The meeting was also used as an opportunity to discuss and exchange opinions and ideas about strengthening the organizational capacities and the women`s movement through joint action, which also means advocating before the relevant institutions and creating policies for achieving gender equality. Other discussion points included the ways of increasing the flow of information, sharing of activities and actions implemented at local and national level. Feminism and feminist identity, its demystification and incorporation into the policy creation and the tools for advocating before the relevant institutions were also discussed.

Special emphasis was put during the meeting on the current anti-gender movements which is taking Europe and the rest of the world. Furthermore, the assessment of the situation of women`s CSOs and women activists in Macedonia in the period 2018-2019 prepared by Ms Biljana Bejkova and Ms Kristina Hadzi-Vasileva with the support of Kvinna till Kvinna Foundation, was also presented in the meeting.  The goal of the assessment is to get a clearer picture of the challenges women`s CSOs are facing, their strategic goals and activities, as well as provide new ideas for improving the women`s movement in Macedonia.

Во периодот од 1 до 4- ти Јули 2019 година во организација на Фондацијата Квина тил Квина и Организацијата на жени од Свети Николе беше организиран мрежен состанок за женски граѓански организации кои делуваат на територијата на Република Северна Македонија во хотел ,,Изгрев“ Струга. Состанокот имаше за цел да се запознаат организациите меѓусебно, да се споделат активностите на кои работат тековно, перцепциите за женското движење и состојбата со женските права  во Државата. На истиот се разговараше и се разменуваа мислења и идеи за јакнењето на организациските капацитети, зајакнување на женското движење преку заедничкото делување на женските организации кое вклучува застапување пред надлежните институции и креирање на политики за достигнување на родовата рамноправност. Дополнително беше раговарано и за начините на зголемување на протокот на информации, споделување на активности и акции кои се имплементирата на национаално и локално ниво. Исто така се разговараше за феминизмот и феминистичкиот идентитет, демистификација и инкорпорација во креирањето на политиките и алатките за застапување пред надлежните институции. На состанокот посебно внимание се обрна и на моменталното anti-gender движење кое зазема се поголем замав во Европа, а и пошироко. На мрежниот состанок беше презентирана и направената проценка за состојбата во Државата со женските граѓански организации и жени активистки во период 2018-2019, подготвена од страна на г-ѓа Билјана Бејкова и г-ѓа Кристина Хаџи-Василева, а подржано од Фондацијата Квина тил Квина. Целта на  проценката е да се добие една појасна слика со што се соочуваат и кои се предизвиците на женските граѓански организации, нивните стратешките насоки и активности, како и да се добијат нови идее за подобрување на женското движење во Македонија.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner