Local authorities involved in establishment of services for women victims of violence in Macedonia – Локалните власти вклучени во воспоставување на сервиси за жени жртви на насилство

Due to the advocacy efforts of National Network to End Violence against Women and Domestic Violence, local authorities are mobilized in establishment of services for women victims of violence on regional level.

In October 2017, mayors signed Public commitment for the advancement of the protection of women and children victims of various forms of violence, including domestic violence, as a significant step towards promoting the systemic protection of women and girls from all types of violence.

Step forward in this view are the regional meetings with the mayors that are taking place from March 2018 with the purpose to take practical steps for the establishment of these services. On April 20, regional meeting took place in the City of Skopje with the mayors from the Skopje region and the Minister of Labor and Social Policy.

With the ratification of the Istanbul Convention, national policies and laws need to be aligned with the provisions of the Convention,  which envisages the involvement of the local self-government in providing protection from all forms of gender-based violence, as already defined in the existing Law on Prevention and Protection from Domestic Violence (Article 5, the local self-government units are part of the competent authorities and institutions that “take measures to protect the victim and prevent violence, establish mutual cooperation and coordination”).

 

Со напорите за застапување на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, локалните власти се мобилизираа за воспоставување на сервиси за жените жртви на насилство на регионално ниво.

Во октомври 2017 г., градоначалниците потпишаа Јавна заложба за унапредување на заштитата на жените и децата жртви на различни форми на насилство, вклучително и семејно насилство, како значаен чекор кон унапредување на системската заштита на жените и девојчињата од сите видови насилство.

Чекор напред во овој поглед се регионалните состаноци со градоначалниците кои се одржуваат од март 2018 година со цел преземање практични чекори за воспоставување на овие сервиси. На 20.април се одржа регионален состанок во Град Скопје, со градоначалниците од Скопскиот плански регион и Министерката за труд и социјална политика.

Со ратификацијата на Истанбулската конвенција, потребно е усогласување на националните политики и закони со одредбите на Конвенцијата, која предвидува вклучување на локалната самоуправа во обезбедување на заштита од сите форми на родово базирано насилство, како што веќе е дефинирано и во постоечкиот Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (чл. 5, „единиците на локалната самоуправа се дел од надлежните органи и институции кои „преземаат мерки за заштита на жртвата и спречување на насилство, остваруваат меѓусебна соработка и координација“).

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner