“It’s not your fault!” – Women’s Rights March on the International Women’s Day/ „Ти не си виновна!“ – марш за женски права по повод 8 Март

On March 8, together with the Platform for Gender Equality and women’s rights activists, paying respect to the previous victories of women for gender equality, but aware of the social phenomena and systemic shortcomings that threaten our existence as free, equal, dignified and safe citizens of our society, this year we marched under the slogan “It’s not your fault!”

Provoked by the “Public Room” case, we dedicated this march loudly and unequivocally to the victims of all forms of gender-based violence, celebrating every struggle, every resistance and every voice.

At the Philip II square, we read the Declaration of Women’s Rights, where we called for the introduction of comprehensive sexuality education in Northern Macedonia, adequate, timely and effective prevention, protection and support for victims of gender-based violence by all institutions that are part of the protection system, as well as for strict sanctions of all violence-related actions.

There is no quick fix, but gender equality as a value must be imperative in upbringing and education. Therefore, as a signatory to the Istanbul Convention (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), our country is obliged to take all existing measures in all cases of gender-based violence.

We ended the march in the park “Zena Borec”, where we had a final performance, presenting an adaptation of the song “The rapist is you!” which grew into a worldwide anthem of the injustices and gender-based violence against women.

На 8 март, заедно со Платформата за родова еднаквост и активистките и активистите за женски права, со почит кон досегашните победи на жената за родовата еднаквост, но свесни за општествените појави и системски недостатоци кои го загрозуваат нашето постоење како слободни, еднакви, достоинствени и безбедни граѓанки на нашето општество, оваа година марширавме под слоганот „Ти не си виновна!“.

Поттикнати од случајот „Јавна Соба“, овој марш гласно и недвосмислено го посветивме на жртвите на каков било вид на родово базирано насилство, славејќи ја секоја борба, секој отпор, секој глас.

На Плоштадот Филип 2 го прочитавме Прогласот за женски права со којшто повикавме на воведување на сеопфатно, сексуално образование во Северна Македонија како и адекватна, навремена и ефикасна превенција, заштита и поддршка на жртвите на родово базирано насилство, од сите институции кои се дел од системот за заштита и строго санкционирање на секое постапување.

Брзо решение нема, но родовата еднаквост како вредност мора да е императив во воспитувањето и образованието. Затоа, државата како потписничка на Истанбулската конвенција (Конвенцијата за спречување и борбата против насилство врз жените и семејното насилство) е обврзана да ги презема сите постоечки мерки во сите случаи на родово базирано насилство.

Протестниот марш го завршиме во паркот Жена Борец, каде што имавме завршен перформанс, изведувајќи адаптација на песната „Силувачот си ти!“ која прерасна во светска химна за неправдите и родово базираното насилство врз жените.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner