Is there place for feminist and critical activism in Serbia? / Да ли има простора за феминистички и критички активизам у Србији?

20th of January 2020: At the meeting of the Women’s Network of Southwestern Serbia, held in Vrnjacka Banja for the weekend, the Phenomena Association presented the publication “Narrowing the Space for Feminist and Critical Activism in Serbia.”

The analysis was done by a Serbian delegate to the WAVE European Network against Violence, Marija Petronijevic, with the aim of advocating for public administration responsibility in Serbia. The first part of the publication presents an analysis of the process of awarding a national SOS hotline for women victims of violence in the Republic of Serbia.

The analysis showed that during 2017 and 2018, the competent ministry conducted a process that did not comply with the laws of the Republic of Serbia, nor with the Istanbul Convention. Specifically, the national SOS telephone service was awarded outside the procurement process, and the institution providing the service during the course of 2018 recorded conversations with users without their knowledge – says research author Marija Petronijevic, program director of the “Fenomena” Association.

The report also talks about narrowing the space for cooperation between local governments and women’s NGOs, through the example of the city of Kraljevo.

The second part of the analysis is a case study at the local level, showing that women’s associations that have been working for more than 10 years at the local level are totally marginalized by the local government, by being denied participation and excluded from important city bodies , such as the Gender Council, the Security Council, or the Multisectoral Anti-Violence Team. This trend should be monitored and see if something similar is happening in other areas, as there is a tendency and possibility that other women’s associations at the local level are similarly excluded from the possibility of monitoring and influencing the work of local self-governments – emphasizes Petronijevic.

In addition to the Phenomenon, the Women’s Network of Southwestern Serbia is comprised of “Impulse” from Tutin, “Damad” from Novi Pazar, Women’s Center Uzice and Forum of Women Prijepolje, and representatives of all organizations agree with the conclusion that local self-governments are becoming increasingly closed to any form of cooperation for the purpose combating violence against women and developing gender equality policies. This analysis was done with the support of the Swedish organization Kvinna till Kvinna.

——————–

На састанку Мреже жена југозападне Србије, који је за викенд одржан у Врњачкој Бањи, удружење „Феномена“ представило је публикацију „Сужавање простора за феминистички и критички активизам у Србији.“

Анализу је урадила делегаткиња Србије у „WAVE“ Европској мрежи против насиља Марија Петронијевић, у циљу заговарања за одговорност јавне управе у Србији. Први део публикације представља анализу процеса доделе услуге национлног СОС телефона за жене жртве насиља у Републици Србији.

Анализа је показала да је надлежно министарство током 2017. и 2018. године водило процес који није у складу са законима Републике Србије, нити у складу са Истанбулском конвенцијом. Конкретно, услуга националног СОС телефона додељена је мимо процеса јавне набавке, а установа која пружа ову услугу је током 2018. снимала разговоре са корисницама без њиховог знања – каже ауторка истраживања Марија Петронијевић, програмска директорка удружења „Феномена“.

Извештај говори и о сужавању простора за сарадњу локалне самоуправе и женских невладиних организација, кроз пример града Краљева.

Други део анализе представља студију случаја на локалном нивоу, где се показало да је женско удружење које ради више од 10 година на локалном нивоу, од стране локалне самоуправе тотално маргинализовано, на тај начин што им је ускраћено учешће и што су искључени из важних градских тела, као што су Савет за родну равноправност, Савет за безбедност или Мултисекторкси тим за сузбијање насиља. Овакав тренд треба пратити и видети да ли се и у другим срединама нешто слично дешава, јер постоји тенденција и могућност да су и друга женска удружења на локалном нивоу на сличан начин искључене из могућности праћења и утицаја на рад локалних самоуправа – истиче Петронијевић.

Поред Феномене, Мрежу жена југозападне Србије чине „Импулс“ из Тутина, „Дамад“ из Новог Пазара, Женски центар Ужице и Форум жена Пријепоља, а представнице свих организација су сагласне са закључком да локалне самоуправе постају све затвореније за било какав облик сарадње у циљу борбе против насиља над женама и развоја политике родне равноправности. Ова анализа је урађена уз подршку шведске организације „Kvinna till Kvinna“.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner