Increased risk of domestic and intimate-partner violence during a state of emergency/ Зголемен ризик од семејно и интимно партнерско насилство во период на вонредна состојба

Due to the current developments with the COVID-19 virus, on 11 March our Government adopted additional measures and recommendations for all citizens in the country and announce a state of emergency for a period of 30 days. One of the main recommendations for preventing the spread of the virus is that all citizens stay home.

The National Network to End Violence against Women and Domestic Violence expresses its concern in these times as the home is not a safe place for many women victims of domestic and intimate-partner violence. With these measures, women-victims of violence and their children (if they have any) are put in a very difficult and sometimes life-threatening position. In a country under a state of emergency, children stay at home for the entire day. All cafes, restaurants, bars and betting shops are closed, leaving people with limited options for socializing. Friends are at home with their families, and all places where people could channel their aggression are closed. All that is left are the wife/partner, the children and the parents.

It is a well-known fact that one of the main triggers of domestic violence is the need to exert power and control over others. In this situation when we all feel more or less scared for losing control over our own lives, violent persons will try to regain their control through their victims. The state of emergency may not necessarily lead to an increase in the number of domestic violence cases (although it is not unlikely), but it will certainly lead to an increase in the intensity of the violence in the marriages and partnerships where it is already present. The victim has nowhere to go, cannot escape the perpetrator by going to work or at friends’, and she is exposed to violence throughout the day.

The state of emergency makes victims’ access to services for help and protection more difficult. Medical institutions are fighting to respond to the Coronavirus challenge, the health system has limited capacities, the centers for social work operate via telephone calls, which taken together makes victims’ access to protection more difficult.

We are calling upon all competent institutions – the Ministry of Labor and Social Policy, the Ministry of Interior and the Ministry of Health,  regardless of the current situation, to act professionally with regard to all reports of domestic violence and to undertake all measures at their disposal in order to protect victims and their children (if they have any). All calls for reporting domestic violence must be treated as the highest priority and all measures for protection must be undertaken.

We are encouraging all women who are suffering any form of domestic or intimate-partner violence to report the same to the institution/organization in the place where they live. On the link there is a list of existing services by towns. http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/en/19-03-2020-increased-risk-of-domestic-and-intimate-partner-violence-during-a-state-of-emergency/ 

*****************************************************************************************************

Поради новонастаната состојба со вирусот COVID-19 нашата Влада од 11-ти март донесе дополнителни мерки и препораки за сите граѓани во Државата и воведе вонредна состoјба во времетраење од 30 дена. Една од главните препораки во насока на спречување на ширењето на вирусот е сите граѓани кои можат да останат во своите домови.

Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство ја истакнува својата загриженост во овие моменти поради тоа што домот за многу жени кои се жртви на семејно насилство и на интимно партнерско насилство не е сигурно место на живеење. Со овие мерки, жените жртви на насилство и нивните деца (доколку ги имаат) се ставаат во многу тешка и во некои случаи и во животно загрозувачка ситуација. Во држава во која е прогласена вонредна состојба, децата се дома цел ден, затворени се сите кафулиња, ресторани, кафеани, затворени се и спортските обложувалници, како и сите останати можности за социјални активности, пријателите се дома со своите семејства, затворени се сите места каде може да се канализира агресијата и единствено што останува достапно е семејството, сопругата/партнерката, децата, родителите.

Добро познат факт е дека потребата да се поседува моќ и контрола над другите се едни од основните причини за семејното насилство. Во оваа ситуација во која сите се чувствуваме повеќе или помалку исплашени поради чувството дека ја губиме контролата над своите животи, насилниците ќе пробаат да ја повратат сопствената контрола преку жртвите. Вонредната состојба не мора да значи зголемување на бројот на случаите на насилство (иако не е исклучено дека може да порасне), но секако значи зголемување на интензитетот на насилството во семејства и врски во кои веќе постоело. Жртвата нема каде да отиде, не може да избега од насилството со одење на работа или кај пријатели, и во текот на целиот ден е изложена на насилството.

Вонредната состојба го отежнува пристапот на жртвите до сервиси за помош и заштита. Медицинските установи се борат да одговорат на предизвиците од коронавирусот, здравствениот систем е се пооптоварен, центрите за социјална работа работат со телефонски јавувања, што севкупно земено им го отежнува на жртвите пристапот до заштита.

Апелираме до сите надлежните институции – Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Министерство за здравство независно од моменталната состојба, да постапат професионално при пријава на насилство и да ги преземат сите мерки што им се на располагање во насока на заштита на жртвата и нејзините деца (доколку ги има). Сите повици за пријава на семејно насилство треба да бидат третирани како највисок приоритет и да се преземат сите мерки  за заштита.

Ги охрабруваме сите жени кои преживуваат некаква форма на семејно или интимно партнерско насилство да го пријават истото во институцијата/организацијата во градот во кој живеат. На линкот се излистани сите постоечки сервиси поделени по градови http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/19-03-2020-soopshtenie-za-mediumi-zgolemen-rizik-od-semejno-i-intimno-partnersko-nasilstvo-vo-period-na-vonredna-sostojba/ 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner