Human Rights Defenders Day marked by a support rally in Tutin / Дан бранитељки људских права обележен скупом подршке у Тутину

29th of November 2019: International Women’s Day is celebrated on 29 November worldwide, in support of women and women activists working actively to improve the status of women. Members of the Network of Women of Southwestern Serbia expressed their support to human rights defender Dzeneta Agovic and her organization “Impuls” in a meeting in Tutin.

The support rally was held in Tutin because during the sixth Women’s Friendship Festival organized by the “Impuls” Citizens Association, the safety of the participants of the Festival was endangered and their human rights were seriously violated.

We want to say that we are in solidarity with all these women who are human rights defenders who have died in the world who have paid for their lives in this fight for freedom. We want this women’s history to be remembered and to inform that all women and girls in the world and in our country grow up with the feeling that they have the right to a life without violence – said Radmila Gujaničić from the Women’s Center Uzice.

Every year, many women who are human rights defenders are killed, precisely for the reason that journalists publish texts that do not like the regimes, scientists do research that does not fit the current regimes, as well as all other women who fight for the better position and life of girls. girls and women – says Dragana Veljovic of the “Fenomena” organization in Kraljevo.

Women human rights defenders face different risks, but as women, they must also tackle gender-specific violence. The target of the attack is not only the defenders, but often their families and their surroundings, to discourage further action.

They came to be in solidarity with us today and that we are not alone in Tutin, that we have support coming from different sides. Human Rights Defenders Day is celebrated as part of the campaign “16 Days of Activism Against Violence Against Women,” with over 8,000 organizations worldwide. Impulse has been a part of this campaign from the very beginning – said Dzeneta Agovic, one of the founders of the Impuls organization in Tutin.

The rally in Tutin stated that violence had no justification, and the participants of the rally carried photographs of murdered women’s human rights defenders, as well as banners with messages such as: “Punishment is a crime”, “No means no! Rape is a crime”, ” Violence is not a private thing”… Balloons were released to commemorate the women who were killed.

The Network of Women in Southwestern Serbia is comprised of the organizations “Impuls” from Tutin, “Fenomena” from Kraljevo, “Damad” from Novi Pazar, the Women’s Center Uzice and the Women’s Forum Prijepolje.

——————-

Међународни дан бранитељки и бранитеља женских људских права обележава се 29. новембра широм света, у знак подршке за активисткиње и активисте који широм света активно раде на побољшању положаја жена. Чланице Мреже жена југозападне Србије скупом у Тутину исказале су подршку бранитељки људских права Џенети Аговић и њеној организацији „Импулс“.

Скуп подршке је одржан у Тутину јер је током шестог Фестивала женског пријатељства у организацији Удружења грађана „Импулс“  дошло до угрожавања безбедности учесница Фестивала, као и до озбиљног нарушавања њихових људских права.

Желимо да поручимо да смо солидарне са свим тим женама бранитељкама људских права које су погинуле у свету, које су својим животом платиле ту борбу за слободу. Желимо да се памти та женска историја и да поручимо да све жене и девојке у свету и у нашој земљи одрастају са осећањем да имају право на живот без насиља – истакла је Радмила Гујаничић из Женског центра Ужице.

Сваке године страда много жена које су бранитељке људских права, баш из тог разлога што новинарке објављују текстове који се не свиђају режимима, научнице се баве истраживањима која не одговарају актуелним режимима, као и све друге жене које се боре за бољи положај и живот девојчица, девојака и жена – каже Драгана Вељовић из организације „Феномена“ из Краљева.

Бранитељике женских људских права се суочавају са различитим ризицима, али као жене морају се борити и са родно специфичним насиљем. Мета напада нису само бранитељке, већ често и њихове породице и ближа околина, не би ли се обесхрабриле од даљег деловања.

Оне су дошле да данас буду солидарне са нама и да ми у Тутину нисмо саме, да имамо подршку која долази са разних страна. Дан бранитељки људских права се обележава у оквиру кампање „16 дана активизма против насиља над женама“ у којој учествује преко 8 000 организација у целом свету. „Импулс“ је од самог почетка део те кампање – истакла је Џенета Аговић, једна од оснивачица организације „Импулс“ у Тутину. 

Са скупа у Тутину је поручено да насиље нема оправдање, а учеснице скупа су носиле фотографије убијених жена бранитељки људских права, као и транспаренте са порукама попут: „Некажњавање злочина је злочин“, „Не значи не! Силовање је злочин“, „Насиље није приватна ствар“. У знак сећања на убијене жене по завршетку акције пуштени су балони.

Мрежу жена југозападне Србије чине организације „Импулс“ из Тутина, „Феномена“ из Краљева, „Дамад“ из Новог Пазара, Женски центар Ужице и Форум жена Пријепоља.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner