Financial challenges that women-victims of domestic violence are facing / Финансиските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство

Statistical data and findings from various researches show that every third woman in North Macedonia is a victim of domestic violence. This is a phenomenon that is either rarely spoken about or the victims are left to fight for their rights alone, considering the years-long absence of institutional support. Planning on leaving the violent environment always entails housing and future financial stability. Very few of the women have property in their name or live in their own apartment/house. Therefore, women deciding to leave the joint household have to either go back to their parents` or rent a house/flat, the latter of which puts a huge financial strain on their already low budget. So, more than often they are left with two options – homelessness or violence. The inability of the institutions to address this issue by establishing shelter centers and work on further re-socialization and economic strengthening of these women is a problem faced by women-victims of violence.

Grasping the importance of this situation, the National Network to End Violence against Women and Domestic Violence started conducting the Analysis of the Financial Challenges that women-victims of domestic violence are facing. The findings from the Analysis will be used to prepare a policy document for providing financial support to women women-victims of domestic violence who have decided to leave the violent environment. The findings from the Analysis and the prepared policy document with proposed model for financial support are planned to be presented in September 2019.

***********************************************************************************************************

Следејќи ги статистиките и наодите од различни истражувања, во Северна Македонија секоја трета жена е жртва на семејно насилство. За оваа појава или се молчи, или пак жртвите се принудени сами да се борат за своите права бидејќи со години наназад заостанува поддршката од институциите. Правењето план за напуштање на насилникот секогаш го вклучува домувањето и понатамошната финансиска стабилност. Многу мал дел од жените имаат имот на свое име или пак живеат во стан/куќа во своја сопственост. Затоа напуштањето на заедничкото живеалиште значи или враќање кај родителите или изнајмување стан/куќа под кирија која најчесто не можат да си ја дозволат и тоа го оптоватува и онака нискиот буџет. Опцијата е или бездомништво или насилство. Нефункционалноста на институциите во изнаоѓање решенија со воспоставување Шелтер центри и понатамошно ресоцијализирање и економско јакнење на жените претставува проблем со којшто се соочуваат жените кои се жртви на насилство.

Увидувајќи ја важноста на ваквата ситуација, Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство започна со спроведување на Анализата на финансиските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство. Наодите од Анализата ќе бидат искористени за изработка на предлог политика за обезбедување на  финансиска поддршка на жените жртви на семејно насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Презентацијата на наодите од Анализата и изготвениот предлог модел за финансиска подрршка планирано е да се случи во Септември, 2019.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner