Employment opportunities for women victims – Work meeting with EАNM, MLSP and UNDP

During October 2021, The National Network organized a work meeting with representatives of the Employment Agency of R. of North Macedonia, the Ministry of Labor and Social Policy, and the United Nations Development Program (UNDP), where we discussed recommendations for improving employment opportunities for women victims of gender-based and domestic violence.

The recommendations discussed are part of the analysis “Recommendations for improving the employment opportunities of women victims of violence” prepared by the National Network in 2020, within the project “Assistance and support to victims of domestic violence in the post-crisis period” supported by the Government of R. North Macedonia. What is crucial regarding the recommendations is the need to revise the Operational plans for active measures and employment programs where appropriate programs should be created in accordance with the specific needs of this particularly vulnerable category. Namely, it is necessary to revise the self-employment program, provide training for low-income women, as well as training of employers who will employ women victims of violence, introduction of flexible working hours in the workplace, etc.

This activity was implemented within the project “Institutionalization of quality services for rehabilitation and integration of victims of violence” supported by the Austrian Development Agency (ADA).

Можности за вработување на жени жртви – Работен состанок со АВРСМ, МТСП и УНДП

Во текот на Октомври 2021г. Националната мрежа организираше работен состанок со претставници на Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија, Министерството за труд и социјална политика и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на кој се дискутираа препораки за унапредување на можностите за вработување на жени жртви на родово базирано и семејно насилство.

Препораките кои се дискутираа се дел од анализата „Препораки за унапредување на можностите за вработување на жени жртви на насилство“ изработена од Националната мрежа во 2020г. во рамките на проектот „Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период“ поддржан од Владата на Р. Северна Македонија. Она што е клучно од аспект на препораки е дека е потребно ревидирање на оперативните планови за активни мерки и програми за вработување каде ќе се креираат соодветни програми во согласност со специфичните потреби на оваа посебно ранлива категорија. Имено, потребно е ревидирање на програмата за самовработување, обезбедување обуки за жени со ниски примања, како и обуки на работодавачите кои ќе вработат жени жртви на насилство, воведување на флексибилно работно време на работните места итн.

Оваа активност се спроведе во рамките на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“ поддржан од Австриската Агенција за развој (АДА).

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner