“The Importance of Women’s unification in ending gender based violence” / „Важноста на женското здружување во борбата против родово базираното насилството“

Within the 16 days of activism to end violence against women campaign, during November-December 2018, the National Network to End Violence against Women and Domestic Violence organized public debates in partnership with the Women`s Forums/Unions of political parties in Macedonia on the topic “The Importance of Women’s unification in ending gender based violence”. Public debates were organized in Bitola (30 November), Sveti Nikole (3 December), Strumica (4 December), Shtip (5 December) and Kumanovo (6 December).

The aim of the debates was to present the cooperation and achievements up to date, as well as to discuss future steps. The debates were also used to present the basic concepts of the Istanbul Convention, as well as the obligations of the local self-government regarding prevention from violence and providing protection to women-victims.

Besides by the representatives from the National Network to End Violence against Women and Domestic Violence, the participants in the debates were also addressed by the representatives from the Unions and Forums of the local political parties.

Во рамките на кампањата 16 дена активизам против насиство врз жените во текот на ноември-декември 2018 година, Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство организираше јавни дебати во партнерство со Форумите/Униите на жени на политичките партии во Македонија на тема „Важноста на женското здружување и обединување во борбата против родово засновано насилство“.  Јавните дебати беа организирани во Битола (30 ноември), Свети Николе (3 декември), Струмица (4 декември), Штип (5 декември) и Куманово (6 декември).

Целта на трибините е да се претстави досегашната соработка и постигнатите успеси, како и да се разговара за идните чекори. На трибините беа презентирани и основните концепти на Истанбулската Конвенција, како и обврските на локалната самоуправа во однос на превенција од насилство и обезбедување на заштита за жените жртви.

Покрај претставничката на Националната мрежа против насилсто врз жените и семејното насилство, на трибините свое обраќање имаа и претставнички на Униите и Форумите на политичките партии во градовите.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner